Відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва

Створено на базі Чернігівського інституту агропромислового виробництва НААН.

Начальником відділу є кандидат сільськогосподарських наук Олександр Васильович Єгоров.

Avatar image
Avatar image

Єгоров О.В.

 Начальник відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва, кандидат сільськогосподарських наук

Відділ включає 2 лабораторії: лабораторія агрохімії і родючості ґрунтів; лабораторія землеробства та насінництва.

 Лабораторія агрохімії і родючості ґрунтів

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Потапенко Л.В.

Завідувач лабораторії агрохімії і родючості ґрунтів, кандидат               с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Скачок Л.М.

Старший науковий співробітник, кандидат. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Горбаченко Н.І.

Науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Риженко Н.І.

Лаборант

Avatar image
Avatar image

Прокопенко Л.М.

Лаборант з вищою освітою

 Основні напрями досліджень:

a) вивчення особливостей трансформації азоту і фосфору під впливом біопрепаратів в системі „ґрунт-рослина”;

b) дослідження колообігу і балансу біогенних елементів та гумусового стану дерново-підзолистих ґрунтів в аспекті біологізації землеробства;

c) наукове обґрунтування агроекологічних основ вирощування цукроносних культур в умовах Полісся для виробництва біоетанолу;

d) розробка агроекологічних основ технологій вирощування нових видів енергетичних рослин в умовах Полісся для виробництва твердого біопалива;

e) розробка технології вирощування насіннєвої картоплі за використання мікробних препаратів.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 1 “Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління”:

01.03.01.05.Ф Розробити моделі та удосконалити методи управління колообігом макро-, мезо- і мікроелементів для забезпечення їх балансу у спеціалізованих сівозмінах на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся.

ПНД НААН 5 “Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель”:

05.03.02.02.Ф Встановити закономірності виносу біогенних елементів та продуктивності основних сільськогосподарських культур для забезпечення оптимального поживного режиму ґрунтів на меліорованих землях в зоні Полісся.

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.02.02.Ф Встановити закономірності формування оптимального поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту та продуктивності сільськогосподарських культур у сівозміні за використання біопрепаратів та різних систем удобрення.

07.00.01.02.Ф Встановити закономірності вертикальної міграції продуктів біологічної трансформації органічної речовини в дерново-підзолистому ґрунті за різних режимів кореневого живлення рослин.

ПНД НААН 16 “Біоенергетичні ресурси”:

16.00.03.04.Ф Вивчити міграцію радіонуклідів та важких металів в системі «грунт-рослина-лізиметричні води» при вирощуванні міскантусу на тверде паливо на забруднених ґрунтах.

Основні розробки :

 1. технологія застосування зелених добрив, як агротехнічного заходу багатопланової дії;
 2. оптимізація застосування азотних добрив в підживлення культур з врахуванням режиму інфільтрації ґрунтової вологи;
 3. енергозберігаюча система удобрення на ґрунтах дерново-підзолистого типу з урахуванням міграції біогенних елементів та гумусових речовин;
 4. біологічний і технічний азот в ґрунтознавстві;
 5. еколого-агрохімічне обґрунтування альтернативних систем удобрення в зоні  Полісся;
 6. ефективність рідких органічних добрив з макро- та мікроелементами при внесенні по вегетуючих рослинах;
 7. оптимізація трансформації біологічного і технічного фосфору в вузькоспеціалізованих сівозмінах;
 8. технологія вирощування насіннєвої картоплі за використання мікробних препаратів.

Перелік публікацій:

 1. ‪Лізиметричні дослідження в аспекті агрохімії та агроекології / Бердніков О.М., Скачок Л.М., Потапенко Л.В., Мілютенко Т.Б. // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства». – 2012
 2. ‪ Науково-методичні рекомендації з ефективного використання сидератів у сучасному землеробстві / Бердніков О.М., Волкогон В.В., Потапенко Л.В., Мілютенко Т.Б.. – Чернігів, 2012 – 25 с.
 3. ‪Тараріко Ю.О. Формування біоенергетичних агроекосистем в зоні Полісся України / Тараріко Ю.О., Бердніков О.М. // Рекомендації.-Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва. Київ, 2012. – 246 с.
 4. ‪Потапенко Л.В. Ефективність мікробних препаратів за різних систем удобрення картоплі / Потапенко Л.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2012. – Вип. 15–16. – С. 83–91.
 5. ‪Потапенко Л.В. Агрохимическая и агроекологическая оценки системы удобрения картофеля на дерново-подзолистых почвах Полесья / Потапенко Л.В., Кризская М.А. // Почвоведение и агрохимия. – 2012. – № 2(49). – С. 267–276.
 6. ‪Бердников О.М. Особенности азотной подкормки зерновых колосовых культур / Бердников О.М. // Зерно. − 2013. – №3 (84). – С. 168–170.
 7. ‪Потапенко Л.В. Ефективність різних систем удобрення картоплі / Потапенко Л.В. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 21. – С. 24–26.
 8. ‪Бердніков О.М. Агрохімія і агроекологія азотних добрив; особливості азотного підживлення зернових колосових культур у сучасних умовах / Бердніков О.М. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 21. – С. 12–13.
 9. ‪Скачок Л.М. Особливості вирощування пшениці ярої на насіння / Скачок Л.М. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 21. – С. 22–23.
 10. ‪Бердников А.М. Аграрии за «зеленых» / Бердников А.М., Волкогон В.В. // Зерно. – 2013. – № 5
 11. ‪Потенціал виробництва продовольства і біоенергії в зоні Полісся / Тараріко Ю.О., Бердніков О.М., Величко В.А., Козаченко О.А. // Вісник аграрної науки. – 2013. – С. 46–51
 12. ‪Догляд за посівами озимих та проведення якісної сівби ярих зернових культур / [Буняк Н.М., Козар С.Ф., Москаленко А.М. та ін.]// Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 21. – С. 3–7.
 13. ‪Бердніков О.М. Агрохімічні і агроекологічні аспекти системи удобрення озимих зернових культур / Бердніков О.М., Потапенко Л.В. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 23. – С. 12–14.
 14. Горбаченко Н.І. Ефективність мікробних препаратів при вирощуванні цукрового сорго в умовах Полісся / Н.І. Горбаченко // Сільськогосподарська мікробіологія. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. –  2013. – Вип. 18. – С. 39–50.
 15. ‪Озимим культурам – інноваційні технології (рекомендації щодо сівби озимих культур у господарствах Чернігівської області під урожай 2014 р.) / [Максак А.М., Мілютенко Т.Б., Буняк Н.М. та ін.] // Чернігівщина аграрна. – № 23. – С. 3–7.
 16. ‪Цикл азоту в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи / Мілютенко Т.Б., Шерстобоєва О.В., Волкогон В.В., Бердніков О.М. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 88–94.
 17. Агроэкологическая и ресурсосберегающая роль севооборотов (на основе лизиметрических исследований) / А.М. Бердников, Е.П. Чмель, Л.В. Потапенко, М.А. Кризская// Агроекологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 38–43.
 18. Кризська М.А. Агрохімічна, агроекологічна та економічна оцінки різних систем удобрення при вирощувані картоплі / М.А. Кризська, Л.В. Потапенко // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2014. – Вип. 21.– С. 33–39.
 19. Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення / Шерстобоєва О.В., Волкогон В.В., Бердніков О.М., Мілютенко Т.Б. // Вісник аграрної науки. – 2015. − № 7. – С. 16−21.
 20. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.

Лабораторія землеробства та насінництва

Лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук Володимир Анатолійович Бардаков.

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Бардаков В.А.

Завідувач лабораторії землеробства та насінництва відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Василюка Н.Д.

Науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Жидок Н.П.

Молодший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Косач Н.І.

Лаборант з вищою освітою

Avatar image
Avatar image

Скриннік Л.М.

Молодший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Сисоєва Т.Є.

Лаборант

Avatar image
Avatar image

Єгорова О.В.

Лаборант

Основні напрями досліджень:

a) наукове обґрунтування способів відтворення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Полісся;

b) удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур;

c) створення нових високоврожайних сортів люпину. 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.01.01.Ф Обґрунтувати оптимальне забезпечення дерново-підзолистого ґрунту органічною речовиною різного походження для відтворення його родючості у короткоротаційних сівозмінах Полісся.

ПНД НААН 22 “Корми і кормовий білок”:

22.01.03.16.П Створити адаптивний, високопродуктивний, ранньостиглий, стійкий проти фузаріозу сорт люпину білого зернового типу використання.

ПНД НААН 24 “Генофонд рослин”:

24.01.01.49.П  Збагачення генофонду люпину та формування робочої колекції для ефективного використання в селекції джерел господарсько-цінних ознак.

Основні розробки:

 1. створено вісім сортів кормового люпину:

люпин жовтий: Чернігівець, Прогресивний, Ярило. Золотий купол;

люпин білий: Либідь, Щедрий 50, Рапсодія;

люпин вузьколистий: Локомотив.

Сорти Чернігівець, Прогресивний, Ярило, Либідь, Щедрий 50 та Рапсодія занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Сорти Локомотив та Золотий купол знаходяться в системі держсортовипробування.

 1. удосконалена технологія виробництва вихідного оздоровленого матеріалу біотехнологічним способом в елітному насінництві крупнобульбових сортів картоплі;
 2. адаптивна технологія вирощування льону-довгунця із застосуванням біопрепаратів комплексної дії для умов лівобережного Полісся України;
 3. екологобезпечна технологія застосування біологічних препаратів комплексної дії при вирощуванні льону олійного.

Перелік публікацій:

 1. ‪Рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році в господарствах Чернігівської області / [Максак А.М., Мілютенко Т.Б., Буняк Н.М. та ін.] – Чернігів: ЦНТЕІ, 2013. – 41 с.
 2. ‪Догляд за посівами озимих і проведення якісної сівби ярих зернових культур / [Буняк Н.М., Козар В.Ф., Москаленко В.М. та ін.] // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 21.
 3. ‪Бардаков А.Г., Бардаков В.А. Культура люпину на Поліссі – резерв кормового білка / Бардаков А.Г., Бардаков В.А. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 22. – С.25-26.
 4. ‪ Озимим культурам – інноваційні технології / [Максак А.М., Мілютенко Т.Б., Буняк Н.М., та ін.] // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 23. – С. 3–7.
 5. ‪Рекомендації з проведення сівби озимих культур у господарствах Чернігівської області під урожай 2014 року / [Максак А.М., Мілютенко Т.Б., Буняк Н.М. та ін.] – Чернігів: ЦНТЕІ, 2013. – 36 с
 6. ‪Проведення науково-обгрунтованого догляду за посівами озимих культур та якісної сівби ярих культур в господарствах Чернігівської області під урожай 2013 року / [Максак А.М., Мілютенко Т.Б., Буняк Н.М. та ін.] // Посібник українського хлібороба. – 2013. – том 1. – С. 246-251.
 7. ‪Бардаков В.А. Запорука стабільних урожаїв / В.А. Бардаков, Н.Д. Василюка // Аграрний тиждень. – 2013. – №8–9. – С. 15.
 8. ‪Єгоров О.В. Роль сівозмін у раціональному використанні земель сільськогосподарського призначення / Єгоров О.В. // Посібник українського хлібороба. – 2013. – том 1. – С. 169–172.
 9. ‪Харченко В.Я. Удосконалена система удобрення картоплі в екологічному землеробстві / Харченко В.Я. //Аграрна наука − виробництву – 2013. – №3(65). – С.5.
 10. Рекомендації з проведення весняно-польових робіт в умовах 2014 року в господарствах Чернігівської області / [Волкогон В.В., Бердніков О.М., Надкернична О.В. та ін.]. − Чернігів: ЦНТЕІ, 2014. − 48с.
 11. Рекомендації щодо збирання зернових культур у 2014 році в господарствах Чернігівської області / [Савченко О.П., Мілютенко Т.Б., Волкогон В.В. та ін.]. − Чернігів: ЦНТЕІ, 2014. − 18 с.
 12. Бардаков В.А. Колекція генофонду люпину, як інструмент вивчення біологічного різноманіття культури / В.А. Бардаков, А.Г. Бардаков // Посібник українського хлібороба: науково-практичний щорічник. – 2015. ‒ Том 1. – С.279 – 282.
 13. Бардаков В.А. Порівняльна характеристика сортів люпину вузьколистого різного еколого-географічного походження в умовах лівобережного Полісся України / В.А. Бардаков, А.Г. Бардаков // Корми і кормовиробництво. Вип.80: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вінниця: – 2015. – С.88-94.
 14. Мiкробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні  рекомендації) / [В.В. Волкогон, А.С. Заришняк, В.А. Бардаков та ін.] За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 15. Рекомендації з проведення сівби озимих культур у господарствах Чернігівської області під урожай 2016 року / [Т.Б. Мілютенко, О.А. Щербатий, О.В.Єгоров, В.А. Бардаков та ін.]. ‒ Чернігів, 2015. ‒ 30 с.
 16. Бердніков О.М. Пріоритети у вирощуванні озимих зернових культур під урожай 2016 року / О.М. Бердніков, В.А. Бардаков, Л.М. Скачок, В.О. Тельцов // Чернігівщина аграрна. – 2015, №2. – С.12-13.