Лабораторія екології ґрунтових мікроорганізмів

Лабораторія заснована у 2010 році на базі лабораторії біологічного фосфору. Лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Любов Миколаївна Токмакова. 

 Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Токмакова Любов Миколаївна

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук, 

Avatar image
Avatar image

Трепач А.О.

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Ларченко І.В.

В.о. зав. лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів

Avatar image
Avatar image

Ковпак П.В.

Молодший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Романенко О.В.

Аспірант

Avatar image
Avatar image

Гурин Л.І.

Лаборант-мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Гончаренко Л.В.

Лаборант-мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Шевченко Л.А.

Молодший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Основні напрями досліджень:

В дослідженнях 2010–2015 роках основна увага була зосереджена на:

 • розробці теоретичних основ та практичних засад ведення екологічного землеробства з урахуванням мікробіологічних аспектів живлення рослин та дослідженні мікробіологічних процесів в агроценозах за різних систем удобрення сільськогосподарських культур. На дерново-підзолистому ґрунті та чорноземі вилугуваному в умовах стаціонарних польових дослідів за використання показників стану мікрофлори (у т.ч. циклів азоту, вуглецю, фосфору), направленості ґрунтових біологічних процесів і продуктивності агроценозів встановлено екологічну доцільність біологічних і абіогенних чинників удобрення сільськогосподарських культур, що є надійним теоретичним і практичним підґрунтям оцінки перспектив технологій у землеробстві, у т.ч. за органічної системи удобрення. Розроблені науково – практичні рекомендації щодо особливостей застосування екологічно доцільних прийомів вирощування культурних рослин на дерново-підзолистому ґрунті та чорноземі вилугуваному.
 • дослідженню особливості дії сучасних пестицидів на життєздатність і функціональну активність біологічних агентів бактеріальних препаратів.
  На результатах тривалих досліджень науково-теоретичне обґрунтовано технологію сумісного застосування мікробних препаратів та протруйників насіння сільськогосподарських культур. Вперше розроблений спосіб бактеризації насіння сільськогосподарських культур [Пат. №76153 Україна, Пат. 39166 Україна, Пат. 39167 Україна, Пат. 39168 Україна, Пат. 39169 Україна], що включає в себе завчасну обробку мікробними препаратами поєднано з фунгіцидами та інсектицидами та технологічний процес нанесення мікробних препаратів на насіння цукрових буряків
  [СОУ 01.4–37–339], зернових та зернобобових культур
  [СОУ 01.11–37–782], кукурудзи [СОУ 01.11–37–783]. Розроблені науково – практичні рекомендації щодо особливостей поєднаного застосування мікробних препаратів, створених в Інституті, із сучасними пестицидами у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Сумісне застосування окремих захисно-стимулюючих речовин та мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур сприяє захисту рослин від хвороб та шкідливих організмів, поліпшенню кореневого живлення рослин, внаслідок чого збільшується урожайність та покращується якість продукції.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.01.03.Ф Розробити прийоми оптимізації біологічних процесів в агроценозах кукурудзи.

07.00.03.11.П Розробити систему удобрення кукурудзи за використання експериментального препарату, створеного на основі фосфатмобілізівних бактерій, та мінеральних добрив.

Основні розробки:

 1. селекціоновано штами фосфатмобілізувальних бактерій, які входять до Колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів Інституту та лабораторії;
 2. встановлений механізм дії активних штамів фосфатмобілізувальних бактерій на процес мікробіологічної мобілізації фосфору з ґрунтових резервів та на ріст і розвиток рослин, який пов’язаний з властивістю бактерій підкислювати середовище або продукувати фосфатазу, що призводить до розчинення важкорозчинних мінеральних й органічних фосфатів ґрунту, внаслідок чого активізується процес засвоєння фосфору рослинами з ґрунтових резервів і мінеральних добрив, та речовини ауксинової, гіберелінової та цитокінінової природи, які діють як стимулятори росту рослин;
 3. вперше в Україні на основі фосфатмобілізувальних бактерій Achromobacter album 1122, Paenibacillus polymyxa створені мікробні препарати Альбобактерин та Поліміксобактерин та розроблена індустріальна технологія їх застосування сумісно з одночасним обробітком захисно-стимулюючими речовинами на насіннєвих заводах та підприємствах різних форм власності;
 4. досліджено ступінь резистентності клітин бактерій (біоагентів мікробних препаратів, створених на основі азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних бактерій в Інституті) до сучасних пестицидів; створено базу даних щодо ступеню резистентності мікроорганізмів до дії сучасних пестицидів, яка дозволяє в технологіях вирощування сільськогосподарських культур використовувати мікробних препарат сумісне з протруєнням насіння;
 5. вперше в Україні розроблено комбіноване рідке біомінеральне добриво, що включає рідке мінеральне азотне добриво КАС – N 28– 32% та мікробний препарат Поліміксобактери – стимулятор росту рослин
  (Пат. 110246 Україна, МПК С05С 1/00(2016.01) Комбіноване рідке біомінеральне добриво / Скрипка О.М., Токмакова Л. М., Волкогон В.В.; заявник і власник патенту: Скрипка О.М. – № u 2016 06727; заявл. 21.06.2016; опубл. 26.09.2016, бюл. № 18.);
 6. вперше в Україні розроблено спосіб виготовлення біомінеральних добрив з властивостями активізації процесу засвоєння рослинами сполук біогенних елементів з добрив, що включає нанесення на гранули мінеральних добрив, або включення безпосередньо до маси добрив при їх гранулюванні суспензії спороутворювальних бактерій Paenibacillus polymyxa КВ (біоагент мікробного препарату Поліміксобактерин), які здатні до розчинення фосфатів, активного розвитку в кореневій зоні рослин, підсилення формування кореневої системи, що забезпечує активізацію засвоєння поживних речовин і збільшення урожайності сільськогосподарських культур (Пат. 110252 Україна, МПК С05F11/08 (2006.01), С12N 1/20(2006.01) Спосіб виготовлення біомінеральних добрив з властивостями активізації процесу засвоєння рослинами сполук біогенних елементів з добрив / Скрипка О.М., Токмакова Л. М., Волкогон В.В.; заявник і власник патенту: Скрипка О.М. – № u 2016 07812; заявл. 15.07.2016; опубл. 26.09.2016, бюл. № 18.).

Перелік публікацій:

 1. ‪Пат.39166 Україна, МПКА01С 1/06 А01С 1/08, С12N 1/20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом / Волкогон В.В., Саблук В.Т., Токмакова Л.М., Грищенко О.М., Пищур І.М., Сторожик Л.І.; заявники і власники патенту: Інститут цукрових буряків УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. – № u 200810499; заявл. 19.08.08; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.
 2. ‪Пат.39167 Україна, МПКА01С 1/06 А01С 1/08, С12N 1/20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом / Волкогон В.В., Саблук В.Т., Токмакова Л.М., Грищенко О.М., Пищур І.М., Грищенко В.М.; заявники і власники патенту: Інститут цукрових буряків УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. – № u 200810500; заявл. 19.08.08; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.
 3. ‪Пат.39168 Україна, МПКА01С 1/06 А01С 1/08, С12N 1/20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом / Волкогон В.В., Саблук В.Т., Токмакова Л.М., Грищенко О.М., Пищур І.М., Грищенко В.М.; заявники і власники патенту: Інститут цукрових буряків УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. -№ u 200810501; заявл. 19.08.08; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.
 4. ‪ ‪НАСІННЯ  КУКУРУДЗИ. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37–783:2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 12 с.].
 5. Пат. 99010 Україна, МПК С12N 1/20(2006.01), С05F 11/08 (2006.01) Спосіб виготовлення мікробного препарату Альбобактерину для поліпшення фосфорного живлення рослин / Токмакова Л. М.; заявник і власник патенту: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України. – № u 2014 13669; заявл. 19.02.2014; опубл. 12.05.2015, бюл. № 9.
 6. ‪НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37–782:2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 18 с.].
 7. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова та ін.; за наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграр. наука, 2010. – 464 с. (С.135-136)].
 8. КОРМИ, КОМБІКОРМИ, КОМБІКОРМОВА СИРОВИНА. МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ АЗОТУ І СИРОГО ПРОТЕЇНУ: ДСТУ 7169:2010. — [Чинний від 2011—07—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2011. – 17 с.
 9. ‪‪Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова та ін.; за наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграр. наука, 2010. – 464 с.
 10. Трепач А.О. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої, інокульованих Rhizobium radiobacter / Трепач А.О. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 12. – С. 172−180.
 11. ‪Пищур І.М. Вплив протруйників насіння ячменю на життєздатність бактерій Azospirillum brasilense 410, біоагенту мікробного препарату Мікрогуміну / І.М. Пищур // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 12. – С. 59-67.
 12. ‪Пищур І.М. Вплив сучасного інсектициду Нупрід 600 на життєздатність бактерій Paenіbacіllus polymyxa KB, біоагенту мікробного препарату Поліміксобактерину / Пищур І.М. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 11. – С. 34-42.
 13. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [В.В. Волкогон, A.C. Заришняк, І.В. Гриник та ін.]; ред. В.В. Волкогона . – К.: Аграр. наука, 2011. – 156 с.
 14. ‪Крамарев С.М. Зміни агрохімічних і мікробіологічних показників чорноземів звичайних під впливом тривалої дії на них антропогенного фактора / С.М. Крамарев, С.В. Красненко, Л.М. Токмакова // Збірник наукових праць Інституту землеустрою: Земельні ресурси України в контексті реформування земельних відносин. – 2011. – С. 97−103.
 15. Токмакова Л. М. Вплив інсектициду Круїзер 350 FS та фунгіциду Максим XL 035 FS на життєздатність та функціональну активність бактерій Achromobacter album 1122, біоагенту мікробного препарату Альбобактерин / Л. М. Токмакова, І. М. Пищур, В. Т. Саблук та ін. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія». — Чернігів : ЦНТЕІ, 2011. — Вип. 13. — С. 42–51.
 16. Волкогон В. В. Поліміксобактерин – мікробний препарат для підвищення продуктивності озимої пшениці / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова // Аграрна наука – виробництву. — 2011. — № 2. — С. 6.
 17. Трепач А. О. Особливості фосфорного живлення пшениці озимої за використання Rhizobium radiobacter / А. О. Трепач // Дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.07. — Чернігів, 2012. — 174 с.
 18. Волкогон В. В. Рухомість фосфатів у кореневій зоні пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова, А. О. Трепач // Вісник аграрної науки. — 2012. — № 3 — С. 13–16.
 19. Токмакова Л. М. Застосування мікробних препаратів і протруйників у землеробстві / Л. М. Токмакова, І. М.  Пищур, В. І. Канівець та ін. // Вісник агарної науки. — 2012. — № 7. — С. 21–24.
 20. Ефективність сумісної обробки насіння цукрових буряків Поліміксобактерином, інсектицидом Семафор 20 SТ та фунгіцидом Превікур 607 СЛ / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова, І. М. Пищур та ін. // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур». — К., 2012. — Вип. 15. — С. 36–41.
 21. Трепач А. О. Характер життєдіяльності Rhizobium radiobacter на поверхні насіння і в зоні коріння рослин пшениці озимої / А. О. Трепач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Сільськогосподарська мікробіологія”. — Чернігів: ЦНІІ, 2013. — Вип. 17. — С. 31–38.
 22. Ковпак П. В. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у кореневій зоні рослин пшениці за дії Поліміксобактерину та мінеральних добрив / П. В. Ковпак, Л. М. Токмакова, І. В. Ларченко, А. О. Трепач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Сільськогосподарська мікробіологія”. — Чернігів: ЦНІІ, 2013. — Вип. 17. — С. 101–110.
 23. Дія сучасних протруйників насіння сільськогосподарських культур на життєздатність та функціональну активність біологічних агентів мікробних препаратів / Л. М. Токмакова, Ю. О. Тараріко, А. О. Трепач та ін. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Сільськогосподарська мікробіологія”. — Чернігів: Сівер-Друк, 2013. — Вип. 18. — С. 120–131.
 24. ‪Ковпак П.В. Особливості формування мікробних угруповань, що трансформують сполуки азоту, під впливом поліміксобактерину та систем удобрення / П.В. Ковпак, К.І. Волкогон // Збірник наукових праць “Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків”. – 2013. – Вип. 17 (том ІІ). – С. 144–149.
 25. ‪‪Розвиток бактерій азотного циклу в ризосфері рослин пшениці озимої за дії добрив та передпосівної бактеризації / [П.В. Ковпак, К.І. Волкогон, М.А. Журба та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2013. – Вип. 18. – С. 64–74.
 26. Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах північного степу України / [С.М. Крамарев, О.С. Крамарьов, П.В. Писаренко та ін.] // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. – № 2. – С. 7–22.
 27. Тимошенко О.П. Фітосанітарний стан посівів ячменю ярого за дії мікробного препарату Мікрогуміну та різних систем удобрення / О.П. Тимошенко, О.П. Лепеха // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 74–80.
 28. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 29. Токмакова Л. М. Спосіб обробки насіння мікробними препаратами та протруйниками / Л. М. Токмакова, В. В. Волкогон, І.М. Пищур // Аграрна наука – виробництву. — 2015. — № 3. — С. 11.
 30. Волкогон В. В. Мікробіологічний засіб підвищення продуктивності кукурудзи / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова // Аграрна наука – виробництву. — 2015. — № 4. — С. 15.
 31. Phosphate Nutrition and Yield of Winter Wheat Under the Influence of Fertilizers and Polimiksobakteryn / V.V. Volkohon, L.M. Tokmakova, P.V. Kovpak, A.O. Trepach, O.P. Lepeha // Agricultural Science and Practice. – 2015. − № 2. – Р. 3−8.
 32. Ефективність використання біологічних та хімічних засобів оптимізації продукційного процесу пшениці ярої і пшениці озимої (науково-практичні рекомендації) [Текст] / А.С. Заришняк, О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенко, А.М. Рудюк, В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, А.О. Трепач, П.В. Ковпак, С.В. Ретьман, Т.М. Кислих, О.В. Шевчук. — К., 2015. — 71 с.
 33. Екологічна доцільність систем удобрення сільськогосподарських культур у зоні Полісся (науково-практичні рекомендації) [Текст] / В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, О.М. Бердніков, К.І. Волкогон, П.В. Ковпак, А.О. Трепач, І.В. Ларченко, О.П. Тимошенко, О.П. Лепеха, І.Г. Чучвага, М.А. Журба. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2015. — 49 с.
 34. Мікробіологічні аспекти продукційного процесу сільськогосподарських культур при вирощуванні на чорноземі вилуженому за різних систем удобрення (науково-практичні рекомендації) [Текст] / В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, К.І. Волкогон, С.Е. Дегодюк, П.В. Ковпак, А.О. Трепач, І.В. Ларченко, О.П. Тимошенко, О.П. Лепеха, М.А. Журба, Н. Литвинова. — К., 2015. — 39 с.
 35. Особливості поєднаного застосування мікробних препаратів із сучасними пестицидами у технологіях вирощування сільськогосподарських культур (науково-практичні рекомендації) [Текст] / В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, О.В. Надкернична, А.О. Трепач, І.В. Ларченко, О.П. Лепеха. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2015. — 42 с/