Лабораторія пробіотиків

Лабораторія пробіотиків створена у липні 2010 року на базі лабораторії мікробіології тварин та сектору мікробіології кормів. Лабораторію очолює кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник Наталія Олександрівна Кравченко.

 Колектив лабораторії: 

Avatar image
Avatar image

Кравченко Н.О.

Завідувач лабораторії пробіотиків, канд. вет. наук, старший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Примаченко С. Ф.

Лаборант

Avatar image
Avatar image

Дмитрук О. М.

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Мегем О. М.

Лаборант-мікробіолог

Фурс Н.М.

Лаборант-мікробіолог

Основні напрямки досліджень:

a) виділення та селекція пробіотичних штамів мікроорганізмів з високою біологічною активністю;

b) створення мікробних препаратів на основі активних штамів молочнокислих та аеробних спороутворюючих бактерій для профілактики шлунково-кишкових захворювань та підвищення продуктивності молодняка сільськогосподарських тварин;

c) вивчення механізмів багатофакторного впливу пробіотичних штамів мікроорганізмів на організм сільськогосподарських тварин;

d) розробка на основі селекціонованих штамів мікроорганізмів бактеріальних заквасок та консервантів для удосконалення технологій кормовиробництва. 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.05.01.Ф Вивчити особливості розвитку пробіотичних бактерій, їх вплив на формування угруповання мікроорганізмів та мікробіологічні процеси при консервуванні зерна кукурудзи.

07.00.05.03.П Дослідити спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів за використання пробіотичних бактерій при силосуванні зеленої маси кукурудзи.

Основні інновації:

 1. впроваджено у виробництво препарат бацилярний субтиліс БПС-44, призначений для профілактики та лікування шлунково-кишкових захворювань, стимуляції росту й імунокорекції організму молодняку сільськогосподарських тварин і птиці, силосування зелених кормів;
 2. розроблено двокомпонентний препарат субтиліс-лакто БПС-Л на основі нових високоактивних штамів пробіотичних бактерій Bacillus subtilis та Lactobacillus plantarum, призначений для підвищення продуктивності та імунокорекції організму молодняку сільськогосподарських тварин, силосування зеленої маси;
 3. досліджено можливість стимуляції системи антиоксидантного захисту організму тварин шляхом застосування пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л;
 4. розроблено родентицидний біологічний препарат Антимишин для боротьби зі шкодочинними гризунами на сільськогосподарських угіддях;
 5. розроблено спосіб силосування зеленої маси сумішок однорічних кормових культур вологістю 80 % і вище шляхом використання композиції штамів Lactobacillus plantarum L5 та Bacillus subtilis B3.

Перелік публікацій:

 1. ‪‪Антиоксидантний та імунний статус молодняку ВРХ за дії пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л / В. О. Агеєв, С. В. Дерев’янко, Г. М. Дяченко, Л. В. Божок // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — Т. 10, № 3(38). — Ч. 1. — С. 10–17.
 2. ‪Застосування мікробних препаратів при консервуванні різних видів кормів / Дерев’янко С.В., Сорока В.І., Дяченко Г.М., Божок Л.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2009. — Вип. 9. — С. 151–157.
 3. ‪Дяченко Г.М. Біотехнологія у кормовиробництві: стан і перспективи розвитку / Г.М. Дяченко, Н.О. Кравченко // С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2010. — Вип. 11. — С. 117–122.
 4. ‪Агеєв В.О. Стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистентність у тварин за дії пробіотиків БПС-44 та БПС-Л : автореф. дис. … к. с-г. н. : 03.00.04 / В.О. Агеєв ; І-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 17 с.
 5. ‪Скринінг метаболічно активних штамів мікроорганізмів та перспективи їх застосування / [Дяченко Г. М., Дерев’янко С. В., Божок Л. В. та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи : зб. наук. праць / відп. ред. В. В. Волкогон. — Чернігів : ЦНІІ, 2011. — С. 379–386.
 6. ‪Консервування зернобобових кормових культур підвищеної вологості за використання бактеріального препарату БПС-Л / [Н.О. Кравченко, В.О. Агеєв, Л.В. Божок та ін.] // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Т. 13, № 3–4. — С. 202–206.
 7. ‪Кравченко Н.О. Антимишин — ефективний засіб захисту рослин від мишоподібних гризунів / Кравченко Н.О., Головач О.В., Дмитрук О.М. // Аграрна наука — виробництву. — 2013. — № 1. — С. 14.
 8. ‪Агеєв В.О. Бактеріальна транслокація в організмі тварин: історія, сучасні погляди, наукове та практичне значення / Агеєв В. О., Кравченко Н. О., Головач В. О. // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2013. — Вип. 17. — С. 185–193.
 9. ‪Агеєв В.О. Вплив внутрішнього середовища організму тварин на властивості бактерій-пробіотиків / В.О. Агеєв // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2014. — Вип. 19. — С. 89–94.
 10. ‪Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів / С.П. Чумаченко, Н.М. Федак, Н.О. Кравченко, Л.В. Божок // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — 2014. — Вип. 56. — Ч. ІІ. — С. 212–219.
 11. Оцінка патогенності ґрунтового гриба Trichoderma viride 505 / Н.О. Кравченко, Є.П. Копилов, О.В. Головач, О.М. Дмитрук // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 23–28.
 12. Вплив пребіотиків на біологічну активність молочнокислих бактерій / [Н.О. Кравченко, О.М. Дмитрук, Л.В. Божок та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 54–59.
 13. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 14. Kravchenko N.O. Microbial Regulation of the Antagonistic Activity of Lactic Acid Bacteria Strains under the Influence of Transient Bacilli of the Bacillus Genus / N.O. Kravchenko // Agricultural Science and Practice. – 2015. − № 2. – Р. 3−8.