Лабораторія фізіології мікроорганізмів

Лабораторія створена в 1996 р. На даний момент лабораторію очолює доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергій Федорович Козар.

Avatar image
Avatar image

Козар С.Ф.

Заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії,  доктор с.- г. наук, с. н. с.

Лабораторія включає 2 сектори: сектор ростової і функціональної активності мікроорганізмів; сектор колекції корисних грунтових мікроорганізмів

Сектор ростової і функціональної активності мікроорганізмів

Avatar image
Avatar image

Євтушенко Т.А.

Завідувач сектору ростової і функціональної активності мікроорганізмів, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Усманова Т. О.

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Кравченко Н.М.

Мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Білецька Н. В

Лаборант-мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Білоконська О.М.

Аспірант

Avatar image
Avatar image

Асмаковська О.В

Аспірант

Основні напрями досліджень:

a) вивчення впливу речовин різної хімічної природи на збереження діазотрофів у стані спокою та збереження життєздатності діазотрофів у контрольованих умовах;

b) розробка шляхів регулювання життєздатності й активності діазотрофів;

c) дослідження функціональної активності азотфіксувальних мікроорганізмів після виходу зі стану спокою;

d) розробка способу збереження життєздатності та функціональної активності діазотрофів за дії речовин різного хімічного складу;

e) вивчення впливу нанокарбоксилатів металів на активність діазотрофів у контрольованих умовах;

f) дослідження впливу діазотрофів, активованих нанокарбоксилатами металів, на продуктивність сільськогосподарських культур;

g) розробка способу підвищення активності діазотрофів за дії нанокарбоксилатів металів.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.03.02.Ф Дослідити особливості переходу діазотрофів у стан спокою за дії речовин різного хімічного складу.

07.00.03.13.ПШф Дослідити особливості формування та функціонування симбіотичної системи: бактерії роду Mesorhizobium – бобові рослини.

Основні інновації:

1)    мікробний препарат Бактопасльон, призначений для передсадивної обробки бульб картоплі з метою підвищення продуктивності цієї культури і поліпшення якості продукції (Пат. 39715, Пат. 60613), дослідно-промисловий регламент на виробництво Бактопасльону;

2)    біопрепарат АБТ (біогумусно-торф’яна форма азотобактерину) для підвищення урожайності Й ПОЛІПШЕННЯ якості овочевих культур (Пат. 98869), дослідно-промисловий регламент на виробництво біопрепарату АБТ;

3)    спосіб виготовлення бактеріального препарату для бактеризації сої (Нітро-лег). Призначений для підвищення урожайності і поліпшення якості сої (Пат. 79361, Пат. 103966);

4)    спосіб підтримання життєздатності BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM для виробництва мікробних препаратів з подовженим СТРОКОМ зберігання (Пат. 107857)

Перелік публікацій:‪

 1. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / За наук. редакцією В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2010. – 464 с.
 2. Козар С.Ф. Ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense у змішаній культурі в умовах in vitro / Козар С.Ф., Усманова Т.О., Жеребор Т.А // Сільськогосподарська мікробіологія. ― 2011. ― Вип. 13. ― С. 70–81.
 3. ‪Нестеренко В.М. Вплив діазотрофів на проростання насіння цибулі ріпчастої / Нестеренко В.М. // Сільськогосподарська мікробіологія. ― 2011. ― Вип. 13. ― С. 171–177.
 4. ‪Проблеми регулювання ростової активності ґрунтових діазотрофів та удосконалення мікробних препаратів на їх основі / [Козар С. Ф., Жеребор Т. А., Усманова Т. О. та ін.] / Сільськогосподарська мікробіологія : здобутки та перспективи. Збірник наукових праць (до 50-річчя від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН) / Відповідальний редактор В. В. Волкогон. ― Чернігів : ЦНІІ, 2011. ― С. 216–222.
 5. ‪Особливості цистоутворення у Azotobacter vinelandii і Azotobacter chroococcum за впливу температури і вологості / [Нестеренко В. М., Козар С. Ф., Жеребор Т. А., Усманова Т. О.] / Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. ― Чернігів : ЦНТЕІ, 2011. ― Вип. 14. ― С. 91–99.‪
 6. Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої / Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Євтушенко Т. А. [та ін.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 6 Серія «Агрономія». – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 183, ч. 1. – С. 207–214.
 7. Халеп Ю.М. Економічна та енергетична ефективність застосування Бактопасльону в технології вирощування картоплі / Халеп Ю.М., Козар С.Ф., Євтушенко Т.А. // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів, ЦНТЕІ. – 2013. – Вип. 17. – С. 159–169.
 8. Євтушенко Т.А. Особливості проростання насіння томатів за дії мікробного препарату Бактопасльону / Євтушенко Т.А. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2013. – Вип. 17. – С. 58–66.
 9. Козар С.Ф. Оптимізація середовища для сумісного культивування Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense // Сільськогосподарська мікробіо-логія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів, Сівер-Друк.- 2014.- Вип. 19. – С. 27-32.
 10. Фірсовський О.В. Ефективність застосування органічного добрива Біопроферм, збагаченого бактеріями роду Azotobacter, у технології вирощування кабачка // Козар С.Ф., Фірсовський О.В., Нестеренко В.М. / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 293-295.
 11. Ковалеаська Т.М. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових бактерій в колекціях: методичні рекомендації // Ковалеаська Т.М., Козар С.Ф., Крутило Д.В., Горбань В.П., Романова І.М., Усманова Т.О. / Чернігів: ІСМАВ НААН, 2015. – 36 с.
 12. Козар С.Ф. Вплив комплексної бактеризації на продуктивність сої // Козар С.Ф. / Вісник аграрної науки.- 2015.- № 5.- С. 49-53.
 13. Kozar S. F. P.Rhizobium radiobacter 204 growth activity under the influence of trace elements nanocarboxylates // Kozar S. F., Symonenko Ye. P. / Microbiological aspects of optimization of the production process of cultured crops: proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015). – Chernihiv – Nizhyn: Publisher PE Lysenko N.M., 2015. –p. 13.
 14. Козар С.Ф. Вплив Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої // Козар С.Ф., Пищур І.М., Нестеренко В.М. Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів, ІСМАВ НААН.- 2015.- Вип. 21. – С. 39-43.
 15. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 16. Халеп Ю.М., С.Ф. Козар Економічна та енергетична ефективність комплексної бактеризації при вирощуванні сої / Ю.М. Халеп, С.Ф. Козар // Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів : ІСМАВ НААН, 2016. – Вип. 23. – С. 24–29.
 17.  Міграція сполук біогенних елементів за застосування комплексних інокулянтів для сої / С.Ф. Козар, Т. А. Євтушенко, Л.В. Потапенко, О.П. Чмель // Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів : ІСМАВ НААН, 2016. – Вип. 24. – С. 24-28.

Сектор колекції корисних грунтових мікроорганізмів

Avatar image
Avatar image

Воробей Ю.О.

Завідувач сектору колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Коротка І.Г.

Науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Лагоша О.В.

Аспірант

Основні напрями досліджень:

a) поповнення фондів новими штамами;

b) розширення видового різноманіття мікроорганізмів, що зберігаються в колекції;

c) гарантоване довгострокове зберігання мікроорганізмів;

d) ідентифікація виділених штамів;

e) надання штамів мікроорганізмів зацікавленим установам та організаціям для наукових досліджень.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 «Наукові засади оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем» («Сільськогосподарська мікробіологія»)“:

07.00.03.04.П Дослідити мікробно-рослинні взаємодії в агроекосистемах за інтродукції азотфіксувальних бактерій

Основні розробки:

 1. Каталог культур мікроорганізмів;
 2. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових бактерій в колекціях (науково-методичні рекомендації).

Перелік публікацій:

 1. Ковалевська Т.М. Інтенсивність утворення пігментів бактеріями родів Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas залежно від якості агар-агару /Т.М. Ковалевська, В.П. Горбань, І.М. Романова // Сільськогосподарська мікробіологія. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. ― Чернігів, 2009. ― Вип.9. ― С. 188–194.
 2. Горбань В.П. Порівняння ефективності R- та S-форм штаму Azospirillum brasilense 18-2 / В.П. Горбань // Сільськогосподарська мікробіологія. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. ― Чернігів, 2009. ― Вип.10. ― С. 83–90.
 3. Пат.85943 С2 Україна, МПК C12N С05F 11/08,С12R 1/01. Штам бактерій Bradyrhizobium japonicum для одержання бактеріального добрива під сою / заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – Ковалевська Т.М., Надкернична О.В., Крутило Д.В., Горбань В.П.; № а 2007 07156; заявл. 25.06.07, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
 4. Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів ІСГМ НААН: пошукові та прикладні дослідження / [Ковалевська Т.М., Надкернична О.В., Горбань В.П. та ін.] / Сільськогосподарська мікробіологія : здобутки та перспективи. Збірник наукових праць (до 50-річчя від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН) / Відповідальний редактор В. В. Волкогон. ― Чернігів : ЦНІІ, 2011. ― С. 19–23.
 5. Пида С.В. Ефективність інокуляції видів роду Lupinus L. композиціями мікробних препаратів в умовах західного лісостепу України / С.В. Пида, Т.М Ковалевська / Матеріали ХШ з’їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня 2011р.) – Львів, 2011. – 451с.
 6. Ковалевська Т.М. Застосування мікробних препаратів при вирощуванні багаторічних бобових трав / Ковалевська Т.М., Воробей В.С. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 22. – С.32–33.
 7. ‪Чучвага І. Г. Формування мікробного угруповання ризосфери рослин жита озимого за впливу мінерального удобрення та Діазобактерину / Чучвага І. Г., Волкогон В. В., Волкогон К. І. // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2012. – Вип. 15–16. – С. 101–112
 8. Вплив способів зберігання на життєздатність та симбіотичні властивості бульбочкових бактерій сої / [Т.М. Ковалевська, Д.В. Крутило, В.П. Горбань та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 15–22.
 9. Чучвага І. Г. Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого / І. Г. Чучвага, Ю. М. Халеп // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 19. – С. 53–61
 10. Чучвага І. Г. Процеси біологічної трансформації азоту за дії біотичних та абіотичних факторів / І. Г. Чучвага, К. І. Волкогон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2014. − № 3. – С. 175−179
 11. Чучвага И. Г. Усвоение азота растениями ржи озимой при совмещении бактеризации и минеральных удобрений / И. Г. Чучвага // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 2. – С. 35–39
 12. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 13. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових бактерій у колекціях: методичні рекомендації. – Чернігів: ІСМАВ НААН, 2015. – 36 с.