Лабораторія екології ґрунтових мікроорганізмів 

Лабораторія заснована у 2010 році на базі лабораторії біологічного фосфору. Лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Любов Миколаївна Токмакова. 

Колектив лабораторії:

IMG_6763.JPGТокмакова Л.М. – завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, с. н. с.

ryfghfgТрепач А.О. – старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

jhgkdhtkhЛарченко І.В. – науковий співробітник 

IMG_6675.JPGКовпак П.В. – молодший науковий співробітник 

Романенко О.В.– молодший науковий співробітник 

026_1.jpgЛепеха О.П. – провідний мікробіолог 

хаитоваХаїтова Н.О. – мікробіолог 

Гончаренко Л.В. – лаборант-мікробіолог

Шевченко Л.А. – аспірант 


Основні напрями досліджень: 

a) розробка теоретичних основ та практичних засад ведення екологічного землеробства з урахуванням мікробіологічних аспектів живлення рослин;

b) мікробіологічні процеси в агроценозах за різних систем удобрення сільськогосподарських культур;

c) аналітична селекція активних штамів фосфатмобілізувальних бактерій та вивчення механізму їх впливу на фосфорне живлення рослин;

d) створення мікробних препаратів на основі активних штамів фосфатмобілізувальних бактерій та розробка технології їх застосування у землеробстві;

e) розробка прийомів оптимізації біологічних процесів в агроценозах кукурудзи;

f) розробка прийомів реалізації продукційного процесу кукурудзи за участі бактерій-продуцентів фізіологічно активних речовин;

g) дослідження мікробіологічних процесів трансформації рослинних решток кукурудзи на зерно за інтродукції в агроценози мікроорганізмів-деструкторів органічної речовини;

h) аналітична селекція штамів целюлозоруйнівних бактерій, які здатні активізувати процес мінералізації і гуміфікації рослинних решток у ґрунті;

i) створення мікробного препарату біодеструктора для мінералізації рослинних решток та розробка технології його застосування у землеробстві;

j) науково-теоретичне обґрунтування технології сумісного застосування мікробних препаратів та протруйників насіння сільськогосподарських культур.


Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються: 

ПНД НААН 7 "Сільськогосподарська мікробіологія":

‪07.00.01.03.Ф Розробити прийоми оптимізації біологічних процесів в агроценозах кукурудзи;

07.00.03.05.П Провести селекцію фосфатмобілізівних мікроорганізмів, створити новий біопрепарат для покращення фосфорного живлення кукурудзи.


Основні розробки: 

 1. обґрунтовано механізм дії фосфатмобілізувальних бактерій на процес мікробіологічної мобілізації фосфору з ґрунтових резервів та на ріст і розвиток рослин;
 2. селекціоновано нові штами фосфатмобілізувальних бактерій;
 3. створено біопрепарати на основі фосфатмобілізувальних бактерій Альбобактерин для буряків цукрових, соняшнику, ріпаку (ТУ У 24.1-00497360-005:2009, посвідчення про державну реєстрацію А № 03695) та Поліміксобактерин для буряків цукрових, соняшнику, кукурудзи, зернових культур, льону (ТУ У 24.1-00497360-004:2009, посвідчення про державну реєстрацію А № 03697);
 4. досліджено ступінь резистентності клітин бактерій (біоагентів мікробних препаратів) до сучасних пестицидів; створено базу даних щодо ступеню резистентності мікроорганізмів до дії сучасних пестицидів;
 5. розроблено індустріальний спосіб бактеризації насіння сільськогосподарських культур біопрепаратами з одночасним обробітком захисно-стимулюючими речовинами.

Перелік публікацій: 
 1. ‪Пат.39166 Україна, МПКА01С 1/06 А01С 1/08, С12N 1/20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом / Волкогон В.В., Саблук В.Т., Токмакова Л.М., Грищенко О.М., Пищур І.М., Сторожик Л.І.; заявники і власники патенту: Інститут цукрових буряків УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. – № u 200810499; заявл. 19.08.08; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.
 2. ‪Пат.39167 Україна, МПКА01С 1/06 А01С 1/08, С12N 1/20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом / Волкогон В.В., Саблук В.Т., Токмакова Л.М., Грищенко О.М., Пищур І.М., Грищенко В.М.; заявники і власники патенту: Інститут цукрових буряків УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. – № u 200810500; заявл. 19.08.08; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.
 3. ‪Пат.39168 Україна, МПКА01С 1/06 А01С 1/08, С12N 1/20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами та мікробним препаратом / Волкогон В.В., Саблук В.Т., Токмакова Л.М., Грищенко О.М., Пищур І.М., Грищенко В.М.; заявники і власники патенту: Інститут цукрових буряків УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. -№ u 200810501; заявл. 19.08.08; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.
 4. ‪ ‪НАСІННЯ  КУКУРУДЗИ. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37–783:2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 12 с.].
 5. Пат. 99010 Україна, МПК С12N 1/20(2006.01), С05F 11/08 (2006.01) Спосіб виготовлення мікробного препарату Альбобактерину для поліпшення фосфорного живлення рослин / Токмакова Л. М.; заявник і власник патенту: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України. – № u 2014 13669; заявл. 19.02.2014; опубл. 12.05.2015, бюл. № 9.
 6. ‪НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37–782:2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 18 с.].
 7. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова та ін.; за наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграр. наука, 2010. – 464 с. (С.135-136)].
 8. КОРМИ, КОМБІКОРМИ, КОМБІКОРМОВА СИРОВИНА. МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ АЗОТУ І СИРОГО ПРОТЕЇНУ: ДСТУ 7169:2010. — [Чинний від 2011—07—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2011. – 17 с.
 9. ‪‪Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова та ін.; за наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграр. наука, 2010. – 464 с.
 10. Трепач А.О. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої, інокульованих Rhizobium radiobacter / Трепач А.О. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 12. – С. 172−180.
 11. ‪Пищур І.М. Вплив протруйників насіння ячменю на життєздатність бактерій Azospirillum brasilense 410, біоагенту мікробного препарату Мікрогуміну / І.М. Пищур // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 12. – С. 59-67.
 12. ‪Пищур І.М. Вплив сучасного інсектициду Нупрід 600 на життєздатність бактерій Paenіbacіllus polymyxa KB, біоагенту мікробного препарату Поліміксобактерину / Пищур І.М. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 11. – С. 34-42.
 13. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [В.В. Волкогон, A.C. Заришняк, І.В. Гриник та ін.]; ред. В.В. Волкогона . – К.: Аграр. наука, 2011. – 156 с.
 14. ‪Крамарев С.М. Зміни агрохімічних і мікробіологічних показників чорноземів звичайних під впливом тривалої дії на них антропогенного фактора / С.М. Крамарев, С.В. Красненко, Л.М. Токмакова // Збірник наукових праць Інституту землеустрою: Земельні ресурси України в контексті реформування земельних відносин. – 2011. – С. 97−103.
 15. Токмакова Л. М. Вплив інсектициду Круїзер 350 FS та фунгіциду Максим XL 035 FS на життєздатність та функціональну активність бактерій Achromobacter album 1122, біоагенту мікробного препарату Альбобактерин / Л. М. Токмакова, І. М. Пищур, В. Т. Саблук та ін. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія». — Чернігів : ЦНТЕІ, 2011. — Вип. 13. — С. 42–51.
 16. Волкогон В. В. Поліміксобактерин – мікробний препарат для підвищення продуктивності озимої пшениці / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова // Аграрна наука – виробництву. — 2011. — № 2. — С. 6.
 17. Трепач А. О. Особливості фосфорного живлення пшениці озимої за використання Rhizobium radiobacter / А. О. Трепач // Дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.07. — Чернігів, 2012. — 174 с.
 18. Волкогон В. В. Рухомість фосфатів у кореневій зоні пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова, А. О. Трепач // Вісник аграрної науки. — 2012. — № 3 — С. 13–16.
 19. Токмакова Л. М. Застосування мікробних препаратів і протруйників у землеробстві / Л. М. Токмакова, І. М.  Пищур, В. І. Канівець та ін. // Вісник агарної науки. — 2012. — № 7. — С. 21–24.
 20. Ефективність сумісної обробки насіння цукрових буряків Поліміксобактерином, інсектицидом Семафор 20 SТ та фунгіцидом Превікур 607 СЛ / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова, І. М. Пищур та ін. // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур». — К., 2012. — Вип. 15. — С. 36–41.
 21. Трепач А. О. Характер життєдіяльності Rhizobium radiobacter на поверхні насіння і в зоні коріння рослин пшениці озимої / А. О. Трепач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Сільськогосподарська мікробіологія". — Чернігів: ЦНІІ, 2013. — Вип. 17. — С. 31–38.
 22. Ковпак П. В. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у кореневій зоні рослин пшениці за дії Поліміксобактерину та мінеральних добрив / П. В. Ковпак, Л. М. Токмакова, І. В. Ларченко, А. О. Трепач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Сільськогосподарська мікробіологія". — Чернігів: ЦНІІ, 2013. — Вип. 17. — С. 101–110.
 23. Дія сучасних протруйників насіння сільськогосподарських культур на життєздатність та функціональну активність біологічних агентів мікробних препаратів / Л. М. Токмакова, Ю. О. Тараріко, А. О. Трепач та ін. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Сільськогосподарська мікробіологія". — Чернігів: Сівер-Друк, 2013. — Вип. 18. — С. 120–131.
 24. ‪Ковпак П.В. Особливості формування мікробних угруповань, що трансформують сполуки азоту, під впливом поліміксобактерину та систем удобрення / П.В. Ковпак, К.І. Волкогон // Збірник наукових праць "Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків". – 2013. – Вип. 17 (том ІІ). – С. 144–149.
 25. ‪‪Розвиток бактерій азотного циклу в ризосфері рослин пшениці озимої за дії добрив та передпосівної бактеризації / [П.В. Ковпак, К.І. Волкогон, М.А. Журба та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2013. – Вип. 18. – С. 64–74.
 26. Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах північного степу України / [С.М. Крамарев, О.С. Крамарьов, П.В. Писаренко та ін.] // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. – № 2. – С. 7–22.
 27. Тимошенко О.П. Фітосанітарний стан посівів ячменю ярого за дії мікробного препарату Мікрогуміну та різних систем удобрення / О.П. Тимошенко, О.П. Лепеха // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 74–80.
 28. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 29. Токмакова Л. М. Спосіб обробки насіння мікробними препаратами та протруйниками / Л. М. Токмакова, В. В. Волкогон, І.М. Пищур // Аграрна наука – виробництву. — 2015. — № 3. — С. 11.
 30. Волкогон В. В. Мікробіологічний засіб підвищення продуктивності кукурудзи / В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова // Аграрна наука – виробництву. — 2015. — № 4. — С. 15.
 31. Phosphate Nutrition and Yield of Winter Wheat Under the Influence of Fertilizers and Polimiksobakteryn / V.V. Volkohon, L.M. Tokmakova, P.V. Kovpak, A.O. Trepach, O.P. Lepeha // Agricultural Science and Practice. – 2015. − № 2. – Р. 3−8.
 32. Ефективність використання біологічних та хімічних засобів оптимізації продукційного процесу пшениці ярої і пшениці озимої (науково-практичні рекомендації) [Текст] / А.С. Заришняк, О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенко, А.М. Рудюк, В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, А.О. Трепач, П.В. Ковпак, С.В. Ретьман, Т.М. Кислих, О.В. Шевчук. — К., 2015. — 71 с.
 33. Екологічна доцільність систем удобрення сільськогосподарських культур у зоні Полісся (науково-практичні рекомендації) [Текст] / В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, О.М. Бердніков, К.І. Волкогон, П.В. Ковпак, А.О. Трепач, І.В. Ларченко, О.П. Тимошенко, О.П. Лепеха, І.Г. Чучвага, М.А. Журба. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2015. — 49 с.
 34. Мікробіологічні аспекти продукційного процесу сільськогосподарських культур при вирощуванні на чорноземі вилуженому за різних систем удобрення (науково-практичні рекомендації) [Текст] / В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, К.І. Волкогон, С.Е. Дегодюк, П.В. Ковпак, А.О. Трепач, І.В. Ларченко, О.П. Тимошенко, О.П. Лепеха, М.А. Журба, Н. Литвинова. — К., 2015. — 39 с.
 35. Особливості поєднаного застосування мікробних препаратів із сучасними пестицидами у технологіях вирощування сільськогосподарських культур (науково-практичні рекомендації) [Текст] / В. В. Волкогон, Л.М. Токмакова, О.В. Надкернична, А.О. Трепач, І.В. Ларченко, О.П. Лепеха. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2015. — 42 с/