ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

  Збірник наукових праць «Сільськогосподарська мікробіологія» є періодичним виданням.

  До друку приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, огляди літератури, у яких висвітлюються результати наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для сільського господарства і раніше не публікувалися.

  Статті повинні мати такі необхідні елементи: короткий аналіз останніх публікацій з досліджуваної проблеми, формулювання мети дослідження, матеріали й методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки та список цитованої літератури.

  Рукописи приймаються до друку редакційною колегією після рецензування. Редакція зберігає за собою право вносити в текст зміни й скорочення.

  Рукописи, оформлені без дотримання правил для авторів, редакцією не приймаються.

Вимоги до оформлення рукопису

  Статті подаються у двох друкованих примірниках (один — з підписами авторів) та в електронному варіанті.

  До тексту статті додаються направлення від установи, де виконана робота, за підписом керівника установи та письмова згода керівників організацій, в яких працюють співавтори. Додаються також висновок експертної комісії про можливість публікації роботи та авторська довідка.

  Обсяг публікації — до 10 сторінок комп’ютерного набору в текстовому редакторі MS Word із розширенням .rtf або .doc, шрифт Times New Roman, 12 pt. Міжрядковий інтервал основного тексту — 1,5. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210×297 мм, формат А4); при цьому лівий, верхній і нижній береги сторінки мають бути 20 мм, правий — 10 мм.

  Форма викладення змісту статті повинна відповідати вимогам ВАК.

  На першій сторінці статті повинні бути вміщені: шифр УДК (розміщується у лівому верхньому куті сторінки); назва статті; прізвища та ініціали авторів; повна назва установи (установ), адреса, e-mail. Біля прізвищ авторів та назв установ, у яких вони працюють, зазначається один і той самий верхній цифровий індекс.

  До статті надаються анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. Всі три анотації мають бути ідентичними за змістом.

  За зразок оформлення рукопису може слугувати будь-який випуск збірника.

  Таблиці слід набирати у програмі Microsoft Word; шрифт Times New Roman, 12 pt малими літерами; повне обрамлення. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами.

  Формули мають бути написані у програмі Equation Editor 3.0; змінні математичні величини до формул набираються в тексті курсивом.

  Рисунки мають бути записані у файлі з розширенням .jpg (або .tiff).

  Графіки виконуються в програмі MS Excel.

  Фотографії подаються в електронному варіанті (дискета, компакт-диск) окремими файлами під назвою «фото». У самому ж тексті вказується місце для фотографій.

  Графічний об’єкт має бути розташовано по центру, його ширина не повинна перевищувати текстове поле.

  Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщають після посилання на них у тексті.

Оформлення бібліографічного списку

  Усі посилання повинні бути складені згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

  Монографії

  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Колос, 1973. — 350 с.

  Біологічний азот / [В. П. Патика, С. Я. Коць, В. В. Волкогон та ін.]. — К. : Світ, 2003. — 422 с.

  Багатотомні видання

  Методы общей бактериологии / под ред. Ф. Герхардта и др. ; [пер. с англ. Е. Н. Кондратьевой и Л. В. Калакуцкого] : в 3 т. — М. : Мир, 1983–1984. — Т. 2. — 1984. — 472 с.

  Перекладні видання

  Лимфоциты. Методы / под ред. Дж. Клауса ; пер. с англ. А. Н. Маца, А. А. Фельдшеровой. — М. : Мир, 1990. — 395 с.

  Статті з книг

  Дульнев П. Г. Поиск перспективных физиологически активных соединений, повышающих азотфиксирующую активность микроорганизмов и продуктивность сельскохозяйственных культур / П. Г. Дульнев, П. А. Донченко // Елементи регуляції в рослинництві. — К. : Компас, 1998. — С. 25–31.

  Журнальні статті

  Фізіологічна активність бульбочкових бактерій сої (Bradyrhizobium  japonicum) за дії регуляторів росту рослин / Н. О. Леонова, Л. В. Титова, О. В. Танцюренко, А. Ф. Антипчук // Мікробіол. журн. — 2005. — Т. 67, № 4. — С. 35–43.

  Фітовірусологічний моніторинг стану насаджень кісточкових культур України / [П. В. Кондратенко, Н. В. Тряпіцина, С. О. Васюта та ін.] // Вісник аграрної науки. — 2009. — № 6. — С. 22–26.

  Oyetayo V. O. Phenotypic characterisation and assessment of the inhibitory potential of Lactobacillus isolated from different sources / Oyetayo, V. O. // African J. of biotechnol. — 2004. — Vol. 3, № 7. — P. 355–357.

  Cabrefiga J. Mechanisms of antagonism of Pseudomonas fluorescens EPS62e against Erwinia amylovora, the causal agent of fire blight / Jordi Cabrefiga, Anna Bonaterra, Emilio Montesinos // Int. microbiol. — 2007. — Vol. 10, № 2. — P. 123–132.

  Статті зі збірників

  Толкачов М. З. Динаміка формування та функціонування симбіотичної системи двох сортів нуту за різних умов азотного живлення / М. З. Толкачов, С. В. Дідович, О. Ю. Бутвіна // С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2005. — Вип. 1–2. — С. 60–67.

  Тези доповідей

  Нематоцидна активність Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2161 / [Т. В. Петрук, В. Є. Козирицька, О. В. Валагурова та ін.] // III (Х) з’їзд Товариства мікробіологів України : тез. доп. (Одеса, 15–17 вересня 2004 р.). — Одеса, 2004. — С. 70.

  Sichkar V. I. Breeding soybean for improved nitrogen fixation / V. I. Sichkar, V. F. Patyka, N. Z. Tolkachev, A. V. Knjazev // Nitrogen fixation: fundamentals and applications : proc. of the 10th Inter. Congr. on Nitr. Fixation (St. Peterburg, May 28 – June 3, 1995). — Dordrecht/Boston/London : Kluwer Acad. Publ., 1995. — P. 736.

  Збірники наукових праць

  Елементи регуляції в рослинництві : зб. наук. праць. — К. : Компас, 1998. — 360 с.

  Довідники

  Довідник із захисту рослин / за ред. М. П. Лісового. — К. : Урожай, 1999. — 744 с.

  Депоновані наукові праці

  Пономаренко Л. А. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями / Л. А. Пономаренко, А. З. Меликов ; ред. журн. «Автоматика и вычислительная техника». — Рига, 1989. — 11 с. — Деп. в ВИНИТИ 08.12.89, № 7305-В89.

  Дисертації

  Надкернична О. В. Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи – небобова рослина : дис. ... доктора біол. наук : 03.00.16 / Надкернична Олена Володимирівна. — К., 2002. — 305 с.

  Автореферати дисертацій

  Кордон Т. І. Ефективність субаліну в умовах експериментальної колібактеріальної інфекції : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Т. І. Кордон ; ІМіВ ім. Д. К. Заболотного НАН України. — К., 2005. — 17 с.

  Електронний ресурс

  Данилевская Н. В. Фармакологические аспекты применения пробиотиков в ветеринарии [электронный ресурс] / Данилевская Н. В. // Биотехнологическая фирма КОМПОНЕНТ. — Режим доступу : http://www.bf-component.ru/library/probiotics.pdf. — 8 стор. формату А4.

  International microbiology [eлектронний ресурс] : журн. — Режим доступу : http://www.im.microbios.org/. — Вид. 4 рази на рік.

  Стандарти

  Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. Технічні умови : ДСТУ 4013-2001. — [Чинний від 2001-03-30]. — К. : Держстандарт України, 2001. — 18 с.

  Патенти та авторські свідоцтва

  Пат. 64377А Україна, МПК7 C 12 N 7/00. Пристрій для препаративного електрофорезу в гранульованому середовищі / О. Є. Мамчур, О. О. Дмитрук, М. М. Зарицький. — заявл. 22.05.2003 ; опубл. 16.02.2004, бюл. № 2.

  А. с. 1736019 СССР, МКИ А 01 N 63/04, C 12 N 1/14. Штамм гриба Chaetomium cochliodes Paliser для получения препарата против фитопатогенных грибов / С. П. Надкерничный (СССР). — № 4763409, заявл. 27.11.89 ; опубл. 22.01.92, бюл. № 2.