Лабораторія пробіотиків 

Лабораторія пробіотиків створена у липні 2010 року на базі лабораторії мікробіології тварин та сектору мікробіології кормів. Лабораторію очолює кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник Наталія Олександрівна Кравченко.

 Колектив лабораторії: 

Кравченко Н.О. – завідувач лабораторії, канд. вет. наук, с. н. с.

ыакывапыГоловач О. В. – науковий співробітник 

ыакывапыБожок Л. В. – науковий співробітник 

ыакывапыДмитрук О. М. – провідний мікробіолог 

ыакывапыМегем О. М. – лаборант-мікробіолог 

 

 

 

 

Похилько Ю. М. – аспірант

Передерій М.Г.  – аспірант

 

Основні напрямки досліджень: 

a) виділення та селекція пробіотичних штамів мікроорганізмів з високою біологічною активністю;

b) створення мікробних препаратів на основі активних штамів молочнокислих та аеробних спороутворюючих бактерій для профілактики шлунково-кишкових захворювань та підвищення продуктивності молодняка сільськогосподарських тварин;

c) вивчення механізмів багатофакторного впливу пробіотичних штамів мікроорганізмів на організм сільськогосподарських тварин;

d) розробка на основі селекціонованих штамів мікроорганізмів бактеріальних заквасок та консервантів для удосконалення технологій кормовиробництва. 

 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються: 

ПНД НААН 7 "Сільськогосподарська мікробіологія":

07.00.05.01.Ф Вивчити особливості розвитку пробіотичних бактерій, їх вплив на формування угруповання мікроорганізмів та мікробіологічні процеси при консервуванні зерна кукурудзи;

07.00.05.02.П Селекціонувати штами мікроорганізмів з високим пробіотичним потенціалом. Створити ефективний біопрепарат для профілактики і лікування шлунково-кишкових захворювань.


Основні інновації: 

 1. впроваджено у виробництво препарат бацилярний субтиліс БПС-44, призначений для профілактики та лікування шлунково-кишкових захворювань, стимуляції росту й імунокорекції організму молодняку сільськогосподарських тварин і птиці, силосування зелених кормів;
 2. розроблено двокомпонентний препарат субтиліс-лакто БПС-Л на основі нових високоактивних штамів пробіотичних бактерій Bacillus subtilis та Lactobacillus plantarum, призначений для підвищення продуктивності та імунокорекції організму молодняку сільськогосподарських тварин, силосування зеленої маси;
 3. досліджено можливість стимуляції системи антиоксидантного захисту організму тварин шляхом застосування пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л;
 4. розроблено родентицидний біологічний препарат Антимишин для боротьби зі шкодочинними гризунами на сільськогосподарських угіддях;
 5. розроблено спосіб силосування зеленої маси сумішок однорічних кормових культур вологістю 80 % і вище шляхом використання композиції штамів Lactobacillus plantarum L5 та Bacillus subtilis B3. 


Перелік публікацій: 

 1. ‪‪Антиоксидантний та імунний статус молодняку ВРХ за дії пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л / В. О. Агеєв, С. В. Дерев’янко, Г. М. Дяченко, Л. В. Божок // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — Т. 10, № 3(38). — Ч. 1. — С. 10–17.
 2. ‪Застосування мікробних препаратів при консервуванні різних видів кормів / Дерев’янко С.В., Сорока В.І., Дяченко Г.М., Божок Л.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2009. — Вип. 9. — С. 151–157.
 3. ‪Дяченко Г.М. Біотехнологія у кормовиробництві: стан і перспективи розвитку / Г.М. Дяченко, Н.О. Кравченко // С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2010. — Вип. 11. — С. 117–122.
 4. ‪Агеєв В.О. Стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистентність у тварин за дії пробіотиків БПС-44 та БПС-Л : автореф. дис. … к. с-г. н. : 03.00.04 / В.О. Агеєв ; І-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 17 с.
 5. ‪Скринінг метаболічно активних штамів мікроорганізмів та перспективи їх застосування / [Дяченко Г. М., Дерев’янко С. В., Божок Л. В. та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи : зб. наук. праць / відп. ред. В. В. Волкогон. — Чернігів : ЦНІІ, 2011. — С. 379–386.
 6. ‪Консервування зернобобових кормових культур підвищеної вологості за використання бактеріального препарату БПС-Л / [Н.О. Кравченко, В.О. Агеєв, Л.В. Божок та ін.] // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Т. 13, № 3–4. — С. 202–206.
 7. ‪Кравченко Н.О. Антимишин — ефективний засіб захисту рослин від мишоподібних гризунів / Кравченко Н.О., Головач О.В., Дмитрук О.М. // Аграрна наука — виробництву. — 2013. — № 1. — С. 14.
 8. ‪Агеєв В.О. Бактеріальна транслокація в організмі тварин: історія, сучасні погляди, наукове та практичне значення / Агеєв В. О., Кравченко Н. О., Головач В. О. // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2013. — Вип. 17. — С. 185–193.
 9. ‪Агеєв В.О. Вплив внутрішнього середовища організму тварин на властивості бактерій-пробіотиків / В.О. Агеєв // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2014. — Вип. 19. — С. 89–94.
 10. ‪Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів / С.П. Чумаченко, Н.М. Федак, Н.О. Кравченко, Л.В. Божок // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — 2014. — Вип. 56. — Ч. ІІ. — С. 212–219.
 11. Оцінка патогенності ґрунтового гриба Trichoderma viride 505 / Н.О. Кравченко, Є.П. Копилов, О.В. Головач, О.М. Дмитрук // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 23–28.
 12. Вплив пребіотиків на біологічну активність молочнокислих бактерій / [Н.О. Кравченко, О.М. Дмитрук, Л.В. Божок та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 54–59.
 13. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 14. Kravchenko N.O. Microbial Regulation of the Antagonistic Activity of Lactic Acid Bacteria Strains under the Influence of Transient Bacilli of the Bacillus Genus / N.O. Kravchenko // Agricultural Science and Practice. – 2015. − № 2. – Р. 3−8.