Відділ економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів

Відділ було створено в 2005 році на базі відділу економічного аналізу, стандартизації і патентно-ліцензійної роботи (2001 р.). На даний момент відділ очолює кандидат економічних наук Юрій Миколайович Халеп.

Колектив відділу:

dfgdfХалеп Ю.М. – начальник відділу, кандидат економічних наук

dfgdfХристенко О.І. – старший науковий співробітник

аріванраДідух Л.М. – молодший науковий співробітник

Ховрич Ю.Ю. – економіст

Бредюк О.М. – фахівець з інтелектуальної власності

Захарченко Ю.Ю. – провідний економіст

Дрозд Ю. В. - економіст

 

Основні напрями досліджень:

a) розробка методичних підходів та інструментарію щодо створення та трансферу інновацій у галузі сільськогосподарської мікробіології;

b) розробка і формування організаційно-економічного механізму ефективного використання сільськогосподарських земель Полісся України із застосуванням засобів біологізації землеробства;

c) розробка наукових основ формування та оцінки еколого-економічної ефективності моделей органічного виробництва сільськогосподарської продукції в умовах Полісся;

d) виявлення об’єктів права інтелектуальної власності та забезпечення набуття прав на них;

 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 3 "Органічне виробництво сільськогосподарської продукції":

03.03.00.02.Ф Дослідити еколого-економічну ефективність систем удобрення в сівозмінах органічного виробництва.

ПНД НААН 7 "Сільськогосподарська мікробіологія":

07.00.01.08.ПШф Обґрунтувати теоретичні засади формування і розвитку інтелектуального капіталу у галузі сільськогосподарської мікробіології.

 ПНД НААН 40 "Аграрна економіка":

40.02.00.11.П Розробити економічний механізм збереження родючості ґрунтів.

 

Основні розробки:

 1. розроблено науково-методичні основи визначення економічної ефективності інноваційних засобів ветеринарної медицини та моделі ціноутворення на препарати в сучасних організаційно-економічних умовах. На цій основі запропоновано методики розрахунку цінових параметрів та результативних економічних показників від застосування засобів діагностики і профілактики хвороби Тешена свиней;
 2. вивчено способи отримання надійної правової охорони об'єктів авторського права та промислової власності, що можуть бути створені в галузі сільськогосподарської мікробіології; розроблено пропозиції щодо набуття прав власності на об'єкти інтелектуальної власності, результати досліджень викладені в методичних рекомендаціях з посилення правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності в галузі сільськогосподарської мікробіології;
 3. розроблено методичні підходи до побудови системи управління інтелектуальною власністю в державних науково-дослідних установах.  

Перелік публікацій: 

 1. Волкогон В.В. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська та ін. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с. (Москаленко А.М., Халеп Ю.М. Розділ 9: ”Економічна ефективність застосування мікробних препаратів” – С. 289-307).
 2. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / В.В.Волкогон, А.С.Заришняк, І.В.Гриник, О.М.Бердніков та ін. – К.: Аграр. Наука, 2011. – 156 с.
 3. Москаленко А.М. Економічна оцінка використання гною та його вплив на формування родючості ґрунтів / А.М. Москаленко // Вісник ЖНАЕУ. – 2013. – № 1–2 (37), Т. 2. – С. 311-320.
 4. Москаленко А.М. Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту / А.М. Москаленко //  Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки» – 2013. – № 11. – С. 172-183.
 5. Москаленко А.М. Вплив сидератів на підвищення родючості ґрунтів Полісся / Москаленко А.М. // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2014. – Вип. 200. – Ч. 4. – С.
 6. Ефективність поєднання мікробних препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [І.В.Гриник, А.С.Заришняк, В.В.Волкогон та ін.] – Київ, 2010. – 24 с.
 7. Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці озимої / [В.В. Волкогон, С.Б. Дімова, К.І. Волкогон та ін.]. – Київ, 2011. – 24 с.
 8. Економічна оцінка заходів розширеного відтворення родючості ґрунтів Полісся (Науково-методичні рекомендації) / А.М. Москаленко, В.В. Волкогон, Ю.М. Халеп, О.І. Христенко. – Чернігів, 2012. – 35 с.
 9. Халеп Ю.М. Коефіцієнти використання та собівартість удобрювального потенціалу органічних добрив на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся / Ю.М. Халеп, Н.І. Горбаченко // Аграрний вісник Півдня. Сільськогосподарські науки. – Одеса: Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН України, 2014. – Вип. 1. – С. 50-55.
 10. І.Г. Чучвага. Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого / Ю.М. Халеп, І.Г. Чучвага // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. − Вип. 19. − С. 53-61.
 11. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни / Під ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук.- Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), Колективна монографія. –2014. – Ч. 1. – 204 с. (Москаленко А.М. Економічна оцінка використання соломи та її вплив на підвищення родючості грунтів Полісся. – С. 125-131).
 12. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 428 с. (Москаленко А. М. Організаційно-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів Полісся. – С. 147 – 173).
 13. Халеп Ю.М. Прогнозування удобрювального потенціалу в моделях органічного виробництва / Халеп Ю.М., Волкогон В.В., Москаленко А.М. // Вісник аграрної науки. – 2015. − № 8. – С. 45−49.
 14. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.