15 січня 2018 р. директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, керівник Програми наукових досліджень НААН 7 «Наукові засади оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем» («Сільськогосподарська мікробіологія») В.В. Волкогон звітував на засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації Президії НААН про результати виконання у 2017 р. досліджень за завданнями Програми,

мета досліджень якої – теоретично обґрунтувати шляхи оптимізації мікробіологічних процесів при формуванні родючості ґрунтів, забезпеченні повноцінного продукційного процесу культурних рослин та сільськогосподарських тварин; створити технології ефективного застосування мікроорганізмів у ресурсо- і енергоощадному аграрному виробництві. Науково-дослідну роботу виконували за п’ятьма напрямами. Науковці в межах Програми виконували 22 завдання, з них 13 – фундаментальних та 9 – прикладних. У проведенні наукових досліджень брали участь 5 наукових установ НААН. Загальна чисельність виконавців ПНД – 75 осіб, у т. ч. 5 докторів наук, 23 кандидати наук. У результаті проведених досліджень: 1. Обґрунтовано шляхи оптимізації мікробіологічних процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в ґрунтах агроценозів. 2. Досліджено спрямованість процесів біологічної трансформації сполук азоту в ґрунтах та їх залежність від забезпечення свіжою органічною речовиною. Запропоновано шляхи оптимізації їх перебігу. 3. Обґрунтовано принципи і ефективні шляхи корекції складу угруповань мікроорганізмів у ґрунтах. 4. Отримано нові дані щодо властивостей збудників хвороб рослин і тварин та запропоновано шляхи боротьби з ними. 5. Досліджено пробіотичний потенціал нових штамів бактерій, створено експериментальні препарати для консервування кормів, профілактики і лікування тварин. У звітному році виконавцями Програми опубліковано 78 статей та тез доповідей, головною установою видано: монографію “Мікробіологічна трансформація сполук азоту в ґрунтах агроценозів”, два номери Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Сільськогосподарська мікробіологія», 2 номери науково-популярного журналу “Чернігівщина аграрна”; прийнято участь у 4 виставках, 18 наукових конференціях, семінарах, нарадах, на яких представлено результати досліджень, що проводились в межах виконання програми. Звіт отримав позитивну оцінку. Віце-президент НААН А.С. Заришняк висловив подяку колективу Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за проведену роботу.