Напередодні нового навчального року відбулось засідання проєктної групи і групи з удосконалення освітніх програм з метою оновлення освітньо-наукової програми «Сільськогосподарська мікробіологія» за спеціальністю 201-Агрономія (гарант програми – д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН Віталій Волкогон). Освітньо-наукова програма розроблена на підставі вимог Стандарту вищої освіти третього (ступінь доктора філософії) рівня зі спеціальності 201 Агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2021 р. № 1458.
В ході засідання запропоновано оновити силабуси, робочі програми та навчальні плани, зважаючи на внесені зміни до освітньо-наукової програми.
Наприкінці учасники проєктної групи зазначили, що освітньо-наукова програма відповідає всім чинним вимогам та забезпечує аспірантів необхідними теоретичними знаннями й практичними навичками, які дозволяють вирішувати проблеми агрономії та сільськогосподарської мікробіології будь-якого рівня складності.