08 червня 2021 р. в Інституті відбулося засідання Спеціалізованої вченої ради ДФ 79.377.002, створеної наказом МОН України від 13.04.2021 р. № 414 для проведення разового захисту дисертації Логоши Ольги Володимирівни на тему: “Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

Науковий керівник: Воробей Ю. О. кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів лабораторії фізіології мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Офіційні опоненти: Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Коць Сергій Ярославович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Захист дисертації мав характер відкритої наукової дискусії, в якій взяли участь голова та члени ради. Здобувачка у процесі доповіді та відповідей на запитання продемонструвала високий рівень теоретичних знань, умінь, навичок, що дало їй можливість одержати нові науково обґрунтовані експериментальні результати проведених нею досліджень та розв’язати конкретне наукове завдання у галузі знань “Аграрні науки та продовольство”.

Спеціалізована вчена рада одноголосно присудила Логоші Ользі Володимирівні ступінь доктора філософії з галузі знань “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 “Агрономія”.

Вітаємо Ольгу Володимирівну з блискучим захистом.

Бажаємо нескінченого потенціалу в реалізації наукових задумів та творчих планів, подальших успіхів та нових перемог!