Співробітниками лабораторії ґрунтової мікробіології ІСМАВ НААН за результатами проведених досліджень за завданням 07.00.01.05.П Дослідити мікробіологічні аспекти трансформації сполук вуглецю в чорноземі вилуженому за різних джерел органічної речовини та оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення (ДР № 0116U002072) в межах виконання ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія” підготовлено науково-методичні рекомендації “Оптимізація біологічних процесів трансформації органічної речовини у чорноземі вилуженому” (автори: В.В. Волкогон, О.В. Пиріг, С.Б. Дімова, К.І. Волкогон, Ю.М. Халеп, Т.Ю. Британ).

У рекомендаціях на прикладі вирощування картоплі, ячменю ярого та гороху у ланці сівозміни наведено обґрунтування оптимальної спрямованості мікробіологічних процесів у чорноземі вилуженому за різних систем удобрення сільськогосподарських культур та рівнів забезпечення ґрунту свіжою органічною речовиною. Запропоновано модель оптимізації процесів мінералізації-синтезу залежно від норм мінерального азоту.

Встановлено:

  1. Забезпечення чорнозему вилуженого свіжою органічною речовиною (гній, солома, люпиновий сидерат та їх поєднання, у т. ч. з мінеральними добривами) сприяє оптимізації перебігу мікробіологічних процесів в агроценозах. За поєднання мінеральних добрив з 5 т/га соломи та біомасою проміжного люпинового сидерату невикористана рослинами частина туків метаболічно зв’язується (іммобілізується) мікроорганізмами, зменшуються питомі втрати азоту, норми мінеральних добрив, що не перевищують 67 кг/га сівозмінної площі стають екологічно прийнятними. При цьому внесення соломи не потребує додаткового забезпечення мінерального азоту для оптимізації співвідношення C/N.
  2. За внесення до ґрунту свіжої органічної речовини і мінеральних добрив спостерігається тенденція до зростання його потенційної родючості (збільшується вміст лабільного гумусу) і підвищення ефективної родючості (збільшується вміст рухомих форм азоту). За поєднання додаткової органічної речовини з мінеральними добривами зростання легкогідролізованого азоту в ґрунті має більш пролонгований характер порівняно з використанням лише туків.
  3. Характер перебігу мікробіологічних процесів у чорноземі вилуженому за різних систем удобрення сільськогосподарських культур чітко узгоджуються з розрахунковими показниками оптимізації C/N.
  4. Поєднання мінеральних добрив з соломою та масою проміжного сидерату позитивно позначається на урожайності картоплі, ячменю ярого та гороху, вирощуваних у ланці сівозміни.

5. Для забезпечення ґрунту необхідною для оптимізації вуглецево-азотного співвідношення кількістю свіжої органічної речовини при застосуванні мінеральних добрив запропоновано формулу, що враховує як кількість вуглецю і азоту у соломі та сидеральній біомасі, так і відповідні показники у додатковому надходженні органічної речовини з корінням та післязбиральними рештками. За використання формули складено таблицю рекомендованих норм внесення вуглецю з органічними добривами у ланці сівозміни для відповідної кількості технічного азоту з метою забезпечення оптимального співвідношення C/N.