ПНД НААН

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН – головна наукова установа з виконання Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України

 

Наукові засади оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем (Сільськогосподарська мікробіологія) на 2016-2020 рр.

Науковий керівник програми – В.В. Волкогон, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН.

 

Виконання ПНД 7 «Сільськогосподарська мікробіологія» забезпечене кадровим потенціалом науковців, які працюють у 3 наукових установах НААН, у тому числі, наукових співробітників – 46 осіб, з них докторів наук – 3, кандидатів наук – 25.

ПНД 7 «Сільськогосподарська мікробіологія» включає 5 завдань першого рівня та 19 завдань другого рівня, з них фундаментальних – 13, прикладних – 5, пошукових – 1.

Мета досліджень, що проводяться в межах програми наукових досліджень «Сільськогосподарська мікробіологія» – теоретично обґрунтувати шляхи оптимізації мікробіологічних процесів у формуванні родючості ґрунтів, забезпеченні повноцінного продукційного процесу культурних рослин та сільськогосподарських тварин; створити технології ефективного застосування мікроорганізмів у ресурсо- і енергоощадному аграрному виробництві.

Очікувані результати виконання завдань програми, напрями і обсяги їх використання.

У результаті виконання завдань програми очікується отримати наступну наукову продукцію:

 1. Комплекси мікроорганізмів-целюлозолітиків для оптимізації процесів мінералізації пожнивних решток у ґрунті (для покращення процесів гуміфікації органічної речовини).
 2. Екологічно (з позицій оптимізації процесів деструкції-синтезу гумусових речовин) та економічно обґрунтовані заходи забезпечення ґрунтів агроценозів органічною речовиною різного походження.
 3. Нові штами азотфіксувальних бактерій, мікроорганізмів-антагоністів, продуцентів біоцидних і рістстимулювальних речовин, індукторів стійкості рослин до захворювань.
 4. Ефективні технології виготовлення мікробних препаратів з подовженим терміном збереження функціональної активності мікроорганізмів.
 5. Нові екологобезпечні мікробні препарати для корекції складу мікробних угруповань у кореневій зоні культурних рослин, що сприятиме поліпшенню їх мінерального живлення (рентабельність виробництва за їх застосування зросте на 20-25%).
 6. Препарати-біопестициди для боротьби з шкідниками і хворобами культурних рослин та препарати-індуктори стійкості культур до окремих захворювань, що дозволить знизити агрохімічне навантаження на агроценози та забезпечить збереження урожаю.
 7. Технології керованого компостування органічної речовини за участі селекціонованих штамів бактерій і мікроміцетів з метою формування потужних джерел агрономічно важливих мікроорганізмів.
 8. Біоорганічні добрива з високим вмістом агрономічно цінних мікроорганізмів та фітогормонів рістстимулювальної дії; застосування їх у землеробстві країни дозволить підвищити родючість ґрунтів та їх біологічну активність.
 9. Заходи оптимізації процесів біологічної трансформації азоту в ґрунтах агроценозів (дозволить збільшити коефіцієнти засвоєння рослинами діючої речовини з добрив і економити до 50 кг/га мінерального азоту).
 10. Нові технології консервування кормів (дозволить вирішити проблему одержання якісних силосів; сінажу та плющеного зерна кукурудзи; економічна ефективність становитиме не менше 4 тис. грн. на тону силосу, 5 тис. грн. на тону зерна).
 11. Мікробні препарати пробіотичної дії для профілактики шлунково-кишкових хвороб, що забезпечить приріст маси тварин і птиці на 20-25%.
 12. Діагностичні тест-системи для контролю вірусних хвороб сільськогосподарських культур (дозволять одержувати якісний вихідний та оригінальний насіннєвий матеріал).
 13. Науково-методичні засади молекулярно-генетичного моніторингу збудників вірусних захворювань сільськогосподарських культур.

 

У 2019 р. науково-дослідна діяльність Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН направлена на виконання 24 завдань (15 фундаментальних, 8 прикладних, 1 пошукове) за 8 ПНД НААН.

 

Програми наукових досліджень НААН у виконанні яких бере участь Інститут:

ПНД НААН 1 Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України (Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління);

ПНД НААН 3 Розробити наукові основи функціонування систем виробництва органічної сільськогосподарської продукції з максимальним залученням відновлювальних ресурсів (Органічне виробництво сільськогосподарської продукції);

ПНД НААН 5 Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель (Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель);

ПНД НААН 7 Наукові засади оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем (Сільськогосподарська мікробіологія);

ПНД НААН 16 Селекція, насінництво і розсадництво та технологія вирощування біоенергетичних культур як сировини для виробництва рідких, твердих і газоподібних видів палива (Біоенергетичні ресурси);

ПНД НААН 22 Наукові основи виробництва, заготівлі та використання кормів для одержання конкурентоспроможної продукції тваринництва (Корми і кормовий білок);

ПНД НААН 24 Формування та ведення Національного банку генетичних ресурсів рослин для стабільного забезпечення потреб народу України у продукції рослинництва (Генофонд рослин);

ПНД НААН 40 Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного (Аграрна економіка).