|

ПНД НААН

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН – головна наукова установа з виконання Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України

 

ПНД НААН 08 “Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для забезпечення ефективного, екологічно збалансованого аграрного виробництва” (“Сільськогосподарська мікробіологія”) на 2021‑2025 рр. включає 5 завдань першого рівня та 18 завдань другого рівня, з них фундаментальних – 12, прикладних – 6.

Науковий керівник програми – Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН.

Виконавцями програми є дві наукові установи: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН та Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН.

Мета досліджень у межах програми – обґрунтувати шляхи оптимізації процесів біологічної трансформації органічної речовини та корекції складу угруповань мікроорганізмів у ґрунтах агроценозів для формування їх ефективної й потенційної родючості, дослідити особливості взаємодії мікроорганізмів з культурними рослинами, створити ефективні технології застосування бактерій і мікроміцетів для забезпечення повноцінного продукційного процесу сільськогосподарських культур і тварин; визначити економічні аспекти біологічних технологій у ресурсо-, і енергоощадному аграрному виробництві.

Очікувані результати виконання завдань програми :

 1. Нові штами азотфіксувальних бактерій, мікроорганізмів-антагоністів, продуцентів біоцидних і рістстимулювальних речовин, індукторів стійкості рослин до захворювань.
 2. Біологічні препарати на основі мікроорганізмів-деструкторів для оптимізації процесів мінералізації пожнивних решток у ґрунті (для покращення процесів гуміфікації органічної речовини).
 3. Мікробні препарати для корекції складу угруповань мікроорганізмів у кореневих сферах культурних рослин, що сприятиме поліпшенню їх мінерального живлення (рентабельність виробництва за їх застосування зросте на 20-25%).
 4. Препарати-біопестициди для боротьби з шкідниками і хворобами культурних рослин та препарати-індуктори стійкості культур до окремих захворювань, що дозволить знизити агрохімічне навантаження на агроценози та забезпечить збереження урожаю.
 5. Ефективні технології виготовлення мікробних препаратів з подовженим терміном збереження функціональної активності мікроорганізмів.
 6. Технологічні рішення щодо регулювання симбіотичної азотфіксації за використання бульбочкових бактерій та сапротрофних грибів, здатних до ендофітії.
 7. Заходи оптимізації біологічних процесів трансформації органічної речовини та сполук азоту в ґрунтах агроценозів.
 8. Заходи відтворення ефективної та потенційної родючості дерново-підзолистих ґрунтів за попередження надмірної вертикальної міграції сполук біогенних елементів та водорозчинного гумусу.
 9. Технології компостування органічної речовини (пташиного посліду) за участі комплексу трофічно залежних бактерій і мікроміцетів з метою формування потужних джерел агрономічно важливих мікроорганізмів та фізіологічно активних речовин.
 10. Біоорганічні добрива з високим вмістом агрономічно цінних мікроорганізмів та фітогормонів рістстимулювальної дії; застосування їх у землеробстві країни дозволить підвищити родючість ґрунтів та їх біологічну активність.
 11. Нові технології сінажування люцерни (за участі пробіотичних мікроорганізмів) для підвищення якості ферментації сировини.
 12. Нові технології вирощування картоплі за використання безвірусного насіннєвого матеріалу, наночасток металів і неметалів, що обмежують розвиток вірусів, та мікробних препаратів з високою рістстимулювальною активністю.
 13. Еколого-економічні параметри оптимізації продукційного процесу сільськогосподарських культур за впливу біологічних чинників.
 14. Еколого-економічні виміри оптимізації процесів трансформації органічної речовини в чорноземі вилуженому.

 

Програми наукових досліджень НААН у виконанні яких бере участь Інститут:

ПНД НААН 08 “Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для забезпечення ефективного, екологічно збалансованого аграрного виробництва” (“Сільськогосподарська мікробіологія”)

ПНД НААН 17 «Формування та використання банку генетичних ресурсів рослин» (Генетичні ресурси рослин)

ПНД НААН 25 «Кормовиробництво та технології отримання високоякісної продукції для тваринництва» (Кормовиробництво)