Відділ економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів

Відділ було створено в 2005 році на базі відділу економічного аналізу, стандартизації і патентно-ліцензійної роботи (2001 р.). На даний час в.о. начальника відділу економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів Бредюк Ольга Миколаївна.

Колектив відділу:

Avatar image
Avatar image

Бредюк Ольга Миколаївна

В.о. начальника відділу економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів

Avatar image
Avatar image

Дідух Людмила Миколаївна

Молодший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Ховрич Юлія Юріївна

Провідний економіст

Avatar image
Avatar image

Дрозд Юлія Вікторівна

Економіст

Avatar image
Avatar image

Сащенко Катерина Миколаївна

Економіст

Основні напрями досліджень:

a) розробка методичних підходів та інструментарію щодо створення та трансферу інновацій у галузі сільськогосподарської мікробіології;

b) розробка і формування організаційно-економічного механізму ефективного використання сільськогосподарських земель Полісся України із застосуванням засобів біологізації землеробства;

c) розробка наукових основ формування та оцінки еколого-економічної ефективності моделей органічного виробництва сільськогосподарської продукції в умовах Полісся;

d) виявлення об’єктів права інтелектуальної власності та забезпечення набуття прав на них;

 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 3 “Органічне виробництво сільськогосподарської продукції”:

03.03.00.02.Ф Дослідити еколого-економічну ефективність систем удобрення в сівозмінах органічного виробництва.

ПНД НААН 40 “Аграрна економіка”:

40.01.00.19.П Розробити теоретико – прикладні засади розвитку дорадництва Чернігівської області.

Основні розробки:

 1. розроблено науково-методичні основи визначення економічної ефективності інноваційних засобів ветеринарної медицини та моделі ціноутворення на препарати в сучасних організаційно-економічних умовах. На цій основі запропоновано методики розрахунку цінових параметрів та результативних економічних показників від застосування засобів діагностики і профілактики хвороби Тешена свиней;
 2. вивчено способи отримання надійної правової охорони об’єктів авторського права та промислової власності, що можуть бути створені в галузі сільськогосподарської мікробіології; розроблено пропозиції щодо набуття прав власності на об’єкти інтелектуальної власності, результати досліджень викладені в методичних рекомендаціях з посилення правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності в галузі сільськогосподарської мікробіології;
 3. розроблено методичні підходи до побудови системи управління інтелектуальною власністю в державних науково-дослідних установах. 

Перелік публікацій:

 1. Волкогон В.В. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська та ін. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с. (Москаленко А.М., Халеп Ю.М. Розділ 9: ”Економічна ефективність застосування мікробних препаратів” – С. 289-307).
 2. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / В.В.Волкогон, А.С.Заришняк, І.В.Гриник, О.М.Бердніков та ін. – К.: Аграр. Наука, 2011. – 156 с.
 3. Москаленко А.М. Економічна оцінка використання гною та його вплив на формування родючості ґрунтів / А.М. Москаленко // Вісник ЖНАЕУ. – 2013. – № 1–2 (37), Т. 2. – С. 311-320.
 4. Москаленко А.М. Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту / А.М. Москаленко //  Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки» – 2013. – № 11. – С. 172-183.
 5. Москаленко А.М. Вплив сидератів на підвищення родючості ґрунтів Полісся / Москаленко А.М. // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2014. – Вип. 200. – Ч. 4. – С.
 6. Ефективність поєднання мікробних препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [І.В.Гриник, А.С.Заришняк, В.В.Волкогон та ін.] – Київ, 2010. – 24 с.
 7. Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці озимої / [В.В. Волкогон, С.Б. Дімова, К.І. Волкогон та ін.]. – Київ, 2011. – 24 с.
 8. Економічна оцінка заходів розширеного відтворення родючості ґрунтів Полісся (Науково-методичні рекомендації) / А.М. Москаленко, В.В. Волкогон, Ю.М. Халеп, О.І. Христенко. – Чернігів, 2012. – 35 с.
 9. Халеп Ю.М. Коефіцієнти використання та собівартість удобрювального потенціалу органічних добрив на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся / Ю.М. Халеп, Н.І. Горбаченко // Аграрний вісник Півдня. Сільськогосподарські науки. – Одеса: Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН України, 2014. – Вип. 1. – С. 50-55.
 10. І.Г. Чучвага. Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого / Ю.М. Халеп, І.Г. Чучвага // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. − Вип. 19. − С. 53-61.
 11. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни / Під ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук.- Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), Колективна монографія. –2014. – Ч. 1. – 204 с. (Москаленко А.М. Економічна оцінка використання соломи та її вплив на підвищення родючості грунтів Полісся. – С. 125-131).
 12. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 428 с. (Москаленко А. М. Організаційно-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів Полісся. – С. 147 – 173).
 13. Халеп Ю.М. Прогнозування удобрювального потенціалу в моделях органічного виробництва / Халеп Ю.М., Волкогон В.В., Москаленко А.М. // Вісник аграрної науки. – 2015. − № 8. – С. 45−49.
 14. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.