Група бухгалтерського обліку

Колектив групи:

Avatar image
Avatar image

Христенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Avatar image
Avatar image

Бреус Валентина Михайлівна

Заступник головного бухгалтера

Avatar image
Avatar image

Давидович Юлія Валентинівна

Провідний бухгалтер

Avatar image
Avatar image

Мишко Людмила Василівна

Провідний економіст

Основні  завдання  та функції групи:

 1. Забезпечує бухгалтерський облік та звітність в Інституті.
 2. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 3. Формує повну достовірну інформацію про господарські процеси і результати діяльності Інституту та всіх підпорядкованих структурних підрозділів, необхідної для оперативного керівництва та управління.
 4. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.
 5. Складає кошторис доходів і видатків Інституту.
 6. Складає штатні розписи Інституту.
 7. Проводить нарахування та виплату заробітної плати працівникам Інституту.
 8. Забезпечує своєчасне та правильне оформлення документів та законність проведених операцій.
 9. Здійснює контроль за правильним та економним витрачанням бюджетних коштів у відповідності з затвердженими лімітами і кошторисом, за збереженням грошових коштів та матеріальних цінностей.
 10. Приймає участь у проведенні інвентаризацій грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей і своєчасно відображає її результати в обліку.
 11. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх відповідальному збереженні.
 12. Запроваджує прогресивні методи бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної техніки.
 13. Складає, узагальнює та подає в установлені строки фінансову та статистичну звітність.
 14. Систематизує положення, інструкції, методологічні вказівки з питань обліку та звітності та інші нормативні документи, які відносяться до компетенції бухгалтерської служби.