Лабораторія рослинно-мікробних взаємодій

Лабораторія створена у 2012 році на базі лабораторії біологічного азоту, яка існувала в Інституті з 1979 року. З 1999 року лабораторію очолює доктор біологічних наук, професор Олена Володимирівна Надкернична.

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Надкернична О. В.

Завідувач лабораторії рослинно-мікробних взаємодій, доктор біологічних наук, професор

Avatar image
Avatar image

Копилов Є.П.

Головний науковий співробітник, доктор біол. наук, с. н. с.

Avatar image
Avatar image

Крутило Д.В.

Провідний науковий співробітник, канд. біол. наук, с. н. с.

Avatar image
Avatar image

Шаховніна О.О.

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Ушакова М.А.

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Кислинська А. С.

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Павленко А. А.

Аспірант

Кулик В.Г.

Мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Цехмістер А.В.

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Основні напрями досліджень:

a) вивчення біорізноманіття ризосферних діазотрофів та селекція ефективних штамів симбіотичних і асоціативних бактерій;

b) дослідження ролі симбіотичних та асоціативних ризобактерій в азотному живленні сільськогосподарських культур;

c) з’ясування особливостей формування і ефективного функціонування симбіозів і асоціацій діазотрофів з рослинами;

d) вивчення міжсортової мінливості злакових культур за здатністю до асоціативної азотфіксації;

e) створення мікробних препаратів на основі активних штамів діазотрофів, розробка технологій їхнього виробництва та застосування;

f) селекція нових штамів грибів-антагоністів та продуцентів біологічно активних речовин для створення біопрепаратів;

g) розробка теоретичних і методичних основ створення нових комплексних мікробних препаратів для поліпшення живлення рослин та захисту від шкідників і збудників хвороб;

h) вивчення взаємодії біоагентів мікробних препаратів з мікроорганізмами кореневої зони сільськогосподарських культур;

i) вивчення механізмів взаємодії біоагентів мікробних препаратів з рослинами;

j) вивчення впливу біологічно активних речовин сапрофітних ґрунтових грибів на індукування системної стійкості сільськогосподарських культур до збудників кореневих хвороб.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.03.01.Ф Дослідити умови формування ефективного потрійного симбіозу “ґрунтовий сапрофітний гриб – азотфіксувальні бактерії – рослина”.

07.00.03.12.П Дослідити формування ефективних симбіотичних систем сої та оцінити зміни у популяціях бульбочкових бактерій за інтродукції штамів Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп.

07.00.04.07.П Дослідити ефективність застосування нового штаму Trichoderma viride як засобу біодеструкції рослинних решток і захисту сільськогосподарських культур від збудників хвороб.

Основні розробки:

 1. створено унікальні колекції ризобій бобових і асоціативних ризобактерій основних сільськогосподарських культур, які зберігаються в Колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів і використовуються при вивченні тонких механізмів мікробно-рослинних взаємодії;
 2. вперше з’ясовано природу біологічного явища – спонтанного утворення бульбочок на коренях шовковиці, обґрунтовано роль біотичних чинників нодуляції в індукуванні азотфіксувальних симбіозів та посиленні процесу фіксації молекулярного азоту у небобових рослин;
 3. одержано нові високоефективні штами азотфіксувальних бактерій, які здатні суттєво активізувати процес азотфіксації в кореневій зоні рослин, підвищити їхню продуктивність, поліпшити якість одержаної продукції та сприяти збереженню довкілля від забруднення полютантами;
 4. досліджено особливості взаємодії азотфіксувальних мікроорганізмів з рослинами в залежності від видів мікро- і макроорганізмів з метою створення високопродуктивних симбіозів і асоціацій.
 5. створено новий мікробний препарат Діазобактерин на основі азотфіксувальних бактерій для поліпшення азотного живлення сільськогосподарських культур і підвищення їх урожайності, який зареєстрований і дозволений до використання в Україні Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (посвідчення про державну реєстрацію: серія А №  03696);
 6. створено біопрепарат Ризобразин для підвищення продуктивності шовковиці;
 7. розроблено наукові основи формування сумчастими сапрофітними грибами мікоризи з рослинами;
 8. розроблено препарат Бацилотурінг для захисту рослин від шкідників на основі штаму ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis Л-4;
 9. створено мікробний препарат Хетомік на основі природного штаму гриба-антагоніста Chaetomium cochliodes 3250 для поліпшення живлення рослин та захисту від збудників кореневих хвороб і стеблової нематоди. Розроблено технології виробництва і застосування Хетоміка в сучасних агроекосистемах;
 10. отримано високоактивні штами грибів-продуцентів фітогормональних і антибіотичних речовин. На основі природного сапрофітного гриба Cladosporium sp. 359 створено препарат Кладостим для стимулювання росту і розвитку рослин та підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

Перелік публікацій:

 1. Биологическая фиксация азота. Ассоциативная азотфиксация. Том 4. Монография в 4-х т. / С.Я. Коць, В.В. Моргун, В.Ф. Патыка, В.Ф. Петриченко, Е.В. Надкерничная, Е.В. Кириченко. – К.: Логос, 2014. – 412 с.
 2. Пат. 72367 Україна, МПК С 12 N 1/20, С 05 F 11/08. Штам бактерій Rhizobium phaseoli для підвищення урожайності квасолі звичайної / Крутило Д.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М.; заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – № u 2012 03818; заявл. 29.03.12; опубл. 10.08.12, Бюл. № 15.–5 с.
 3. Пат. 63718 Україна, МПК С 01 В 21/00. Застосування методу визначення потенційної нітрогеназної активності на коренях рослин різних генотипів сортів зернових культур, вирощених за умов лабораторних та вегетаційних дослідів, як способу оцінки азотфіксувального потенціалу сортів зернових культур / Надкернична О.В., Рябчун В.К, Шаховніна О.О., Богуславський Р.Л., Міненок С.М., Леонов О.Ю.; заявник та патентовласник Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН . – № u 201013996; заявл. 24.11.2010; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. – 6 с.
 4. Пат. 104211 Україна, МПК С 12 N 1/20, C12R1/41; C05F11/08. Штам бактерій Rhizobium phaseoli для інокуляції насіння спаржевої квасолі / Крутило Д.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М.; заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – № а 2012 03815; заявл. 29.03.12; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1. – 5 с.
 5. Пат. 104212 Україна, МПК С 12 N 1/20, C12R1/01; C05F11/08. Штам бактерій Azospirillum brasilense для інокуляції насіння тритикале ярого / Надкернична О.В., Шаховніна О.О., Ушакова М.А. заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – № а 2012 03817; заявл. 29.03.12; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1. – 3 с.
 6. Крутило Д.В. Конкурентоспроможність штамів бульбочкових бактерій сої з повільним та інтенсивним ростом / Д.В. Крутило // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 14. – С. 64–76.
 7. Оцінка сортів пшениці озимої за здатністю до асоціативної азотфіксації / О.В. Надкернична, С.М. Міненок, Р.Л. Богуславський, О.Ю. Леонов // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2013. – Вип. – С. 67–78.
 8.  Крутило Д.В. Серологічне різноманіття бульбочкових бактерій сої у ґрунтах України / Д.В. Крутило, І.В. Волкова // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 4. – C. 66–71.
 9. КрутилоД.В. Генотипический анализ клубеньковых бактерий, нодулирующих сою в почвах Украины / Д.В. Крутило, В.С. Зотов // Экологическая генетика. – 2013. – № 4. – C. 86–95.
 10. КрутилоД.В. Эффективность штаммов Bradyrhizobium japonicum на фоне местных популяций ризобий сои / Д.В. Крутило / Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 4. – C. 42–47.
 11. Биоразнообразие симбионтов в растительно-микробных взаимодействиях [Электронный ресурс] / [В.С. Зотов, Н.В. Пунина, С.А. Хапчаева и др.] // Ежегодная научная конференция Института биохимии имени А.Н. Баха РАН: Тезисы докладов. (Москва, 6 февраля 2014 г.). – Москва. – С. 8. – Режим доступа: http://www.inbi.ras.ru/Theses-Conference-2014.pdf.
 12. Крутило Д.В. Генотипический анализ клубеньковых бактерий, нодулирующих сою в почвах Украины / Д.В. Крутило, В.С. Зотов // Экологическая генетика. – 2013. – № 4. – C. 86−95.
 13. Крутило Д.В. Эффективность штаммов Bradyrhizobium japonicum на фоне местных популяций ризобий сои / Д.В. Крутило / Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 4. – C. 42–47.
 14. Пат. 104211 Україна, МПК С 12 N 1/20, C12R1/41; C05F11/08. Штам бактерій Rhizobium phaseoli для інокуляції насіння спаржевої квасолі / Крутило Д.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М.; заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – № а 2012 03815; заявл. 29.03.12; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1. – 5 с.
 15.  Пат. 104212 Україна, МПК С 12 N 1/20, C12R1/01; C05F11/08. Штам бактерій Azospirillum brasilense для інокуляції насіння тритикале ярого / Надкернична О.В., Шаховніна О.О., Ушакова М.А. заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – № а 2012 03817; заявл. 29.03.12; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1. – 3 с.
 16. Вплив способів зберігання на життєздатність та симбіотичні властивості бульбочкових бактерій сої / [Т.М. Ковалевська, Д.В. Крутило, В.П. Горбань та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 15–22.
 17. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 18. Kopilov E.P. Settling down of Azospirillum bacteria in root zone of spring wheat under the influence of soil fungus Chaetomium cochliodes 3250 / E.P. Kopilov // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2009. – Вип. 9. – С. 33–43.
 19. Використання Chaetomium cochliodes Palliser для підвищення врожайності сої (Glycine max (L.) Merr) / Є.П. Копилов, С.П. Надкерничний, А.І. Мельник, Г.О. Усманова // Інтродукція рослин. – 2009. – № 3. – С. 88–94.
 20. ‪Копилов Є.П. Діазотрофи роду Azospirillum як ендофіти рослин пшениці ярої / Є.П. Копилов, О.Є. Мамчур, В.М. Стрекалов // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2009. – В. 25. – С. 13–18.
 21. ‪Копилов Є.П. Вплив гриба Chaetomium cochliodes Palliser – біоагенту препарату Хетомік на поглинання рослинами пшениці ярої поживних елементів із ґрунту / Є.П. Копилов, С.П. Надкерничний, О.І. Маклюк, А.І. Мельник, Г.О. Усманова // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний наук. збірник. – Харків. – 2010 – Вип. 73. – С. 73–78.
 22. ‪Копилов Є.П. Ідентифікація бактерій роду Azospirillum, виділених із кореневої зони пшениці ярої / Є.П. Копилов, В.Г. Спиридонов, В.П. Патика // Мікробіол. журн. – 2009. – Т. 71, №2. – С. 13-19.
 23. Використання Cladosporium sp. 249 як засобу індукування стійкості рослин пшениці ярої проти збудників кореневих гнилей та підвищення урожайності культури / С.П. Надкерничний, Т.М. Смольська, Є.П. Копилов, Л.О. Білявська, О.В. Голубець // Карантин і захист рослин. – 2009. – №2. – С. 5–7.
 24. Копилов Є.П. Вплив ґрунтового сапрофітного гриба Chaetomium cochliodes на асоціативну систему “Triticum aestivum – Azospirillum brasilense” / Є.П. Копилов, А.О. Жиденко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Екологія – 2009. – Т. 17, №7. – С. 33–39.
 25. Копилов Є.П. Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Palliser як біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої / Є.П. Копилов, С.П. Надкерничний, Н.І. Адамчук–Чала // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2010. – вип. 1 (19). –С. 91–99.
 26. ‪Індукування стійкості рослин пшениці ярої до збудників кореневих гнилей за сприяння ґрунтового сапрофітного гриба Chaetomium cochliodes Palliser / Є.П. Копилов, С.П. Надкерничний, Л.О. Білявська, О.В. Голубець // Мікробіологія і біотехнологія. –2010. – № 1. – С. 80–87.‪
 27. Надкерничний С.П. Взаємодія ґрунтового сапрофітного гриба Chaetomium cochliodes із мікроміцетами кореневої зони пшениці ярої / С.П. Надкерничний, Є.П. Копилов // Карантин і захист рослин. – 2010. – №5. – С. 7–10.
 28. ‪‪Копилов Є.П. Видове різноманіття мікроміцетів лучно–чорноземного вилугованого ґрунту кореневої зони пшениці ярої / Є.П. Копилов // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 55–59.
 29. ‪Адамчук-Чала Н.І. Ультраструктурна організація апікальних меристем проростків пшениці ярої, інокульованих бактеріями роду Azospirillum / Н.І. Адамчук-Чала, Є.П. Копилов, Ю.В. Голота // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – 2011 – Т. 10 – С.164−168.
 30. Копылов Е.П. Почвенные сапрофитные грибы – природные регуляторы роста, развития и устойчивости растений к возбудителям болезней / Е.П. Копылов. – Palmarium academic publishing, AV Akademikerverlag GmbH&Co.KG, 2013. – 104 c.
 31. ‪Копылов Е.П. Симбиоз эндофитного гриба Chaetomium cochliodes Palliser 3250 с растениями яровой пшеницы / Е.П. Копылов // ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України (01–06 жовтня 2013 р., Ялта). Тези доповідей: – Ялта. – 2013. – С. 168.
 32. Надкернична О.В. Діазотрофи кореневої зони пшениці ярої / О.В. Надкернична, Є.П. Копилов // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний наук. збірник. – 2013. – Вип. – С. 7–20.
 33. Копилов Є.П. Вплив гриба-продуцента целюлозолітичних ферментів на процес мінералізації соломи в умовах польового досліду / Є.П. Копилов, О.В. Скуловатов // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний наук. збірник. Спец. випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків: Смугаста типографія, 2014. – С. 301−302.
 34. Оцінка патогенності ґрунтового гриба Trichoderma viride 505 / Н.О. Кравченко, Є.П. Копилов, О.В. Головач, О.М. Дмитрук // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 23–28.
 35. Цехмістер Г.В. Вивчення культурально-морфологічних особливостей фітопатогенного гриба Acremonium sp. 502 / Г.В. Цехмістер // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 49–53.
 36. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.