Лабораторія фізіології мікроорганізмів

Керівник – Козар Сергій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Лабораторія створена в 1996 р. і на той час мала назву лабораторія технічної мікробіології. Підрозділ було організовано для розширення робіт із виробництва і застосування мікробних препаратів у землеробстві. Пізніше, у результаті проведення наукових досліджень, які направлені на вивчення властивостей мікроорганізмів, лабораторія отримала назву «Лабораторія фізіології мікроорганізмів». З 2017 р. у складі підрозділу функціонує колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів, яка раніше (2002 р.) Постановою Кабінету Міністрів України внесена до реєстру наукових об’єктів, що становлять Національне надбання України. На даний момент лабораторію очолює доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Козар Сергій Федорович.

Avatar image
Avatar image

Козар Сергій Федорович

Заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії,  доктор с.- г. наук, с. н. с.

Лабораторія включає 2 сектори: сектор ростової і функціональної активності мікроорганізмів; сектор колекції корисних грунтових мікроорганізмів

Сектор ростової і функціональної активності мікроорганізмів

Керівник – Євтушенко Тетяна Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Avatar image
Avatar image

Євтушенко Тетяна Анатоліївна

Завідувач сектору ростової і функціональної активності мікроорганізмів, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Коротка Ірина Григорівна

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Білоконська Оксана Михайлівна

Молодший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Усманова Тетяна Оскарівна

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Білецька Наталія Василівна

Лаборант-мікробіолог

Основні напрями досліджень:

 • селекція корисних ґрунтових мікроорганізмів;
 • вивчення впливу абіотичних і біотичних чинників на збереження життєздатності діазотрофів;
 • розробка способів регулювання ростової і функціональної активності азотфіксувальних бактерій;
 • дослідження впливу на рослини мікроорганізмів за їх інтродукції в агроценози.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 08 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

08.00.02.02.Ф Дослідження закономірностей змін активності діазотрофів та їх впливу на рослини за дії біотичних і абіотичних чинників

Основні інновації:

 1. мікробний препарат Бактопасльон, призначений для передсадивної обробки бульб картоплі з метою підвищення продуктивності цієї культури і поліпшення якості продукції (Пат. 39715, Пат. 60613), дослідно-промисловий регламент на виробництво Бактопасльону;
 2. біопрепарат АБТ для підвищення урожайності й поліпшення якості овочевих культур (Пат. 98869), дослідно-промисловий регламент на виробництво біопрепарату АБТ;
 3. спосіб виготовлення бактеріального препарату для бактеризації сої (Нітро-Лег). Призначений для підвищення урожайності і поліпшення якості сої (Пат. 79361, Пат. 103966);
 4. спосіб підтримання життєздатності BRADYRHIZOBIUM JAPONICUMдля виробництва мікробних препаратів з подовженим строком зберігання (Пат. 107857);
 5. спосіб підвищення активності діазотрофів (Пат. 132517);
 6. штам бактерій Azotobacter chroococcum1 (IMB В-7836) для одержання бактеріального добрива (Пат. 141782).

Перелік основних публікацій:‪

 1. Козар С.Ф. Вплив комплексної бактеризації на продуктивність сої. Вісник аграрної науки 2015. № 5. С. 49–53.
 2. Козар С.Ф., Пищур І.М., Нестеренко В.М. Вплив Bradyrhizobium japonicumі Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої. Сільськогосподарська мікробіологія. 2015. Вип. 21. С. 39–43.
 3. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.
 4. Халеп Ю.М., С.Ф. Козар Економічна та енергетична ефективність комплексної бактеризації при вирощуванні сої. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 23. С. 24–29.
 5. Козар С.Ф., Євтушенко Т. А., Потапенко Л.В., Чмель О.П. Міграція сполук біогенних елементів за застосування комплексних інокулянтів для сої. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 24–28.
 6. Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Нестеренко В. М. Вплив речовин різного хімічного складу на життєздатність діазотрофів на насінні сільськогосподарських культур. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 25. С. 10–17.
 7. Козар С.Ф., Євтушенко Т.А., Усманова Т.О., Симоненко Є.П. Мікробіоценоз ризосферного ґрунту та продуктивність пшениці озимої за використання бактерій Agrobacterium radiobacter 204, активованих нанокарбоксилатами металів. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 26. С. 17-23.
 8. Козар С.Ф. Продукування фітогормонів Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense за їх cумісного культивування. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 33–40.
 9. Kozar S.F., Symonenko E.P., Volkohon V.V., Volkogon M.V. Nanocarboxylates of molybdenum and of iron enhance the functional activity of Rhizobium radiobacter Applied Nanoscience. Springer. 2019. Vol. 9. Num. 5. C. 795–800.
 10. Спосіб підвищення активності діазотрофів: пат. 132517 Україна. МПК C05F 11/00, B82Y 5/00, С. Ф. Козар, Т. А. Євтушенко; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № u201810233; заявл. 16.10.2018; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4.
 11. Штам бактерій Azotobacter chroococcum1, (IMB В-7836) для одержання бактеріального добрива: пат. 141782 Україна. МПК C12N 1/02 (2006.01), C05F 11/08 (2006.01), О. М. Білоконська, С. Ф. Козар; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № u201910487; заявл. 21.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.
 12. Козар С.Ф., Т.А. Євтушенко, Т.О. Усманова Вплив полісахаридно-білкового комплексу на ефективність бактеризації сої Ризогуміном. Сільськогосподарська мікробіологія. Вип. 30. С. 13–19.
 13. Bilokonska O., Kozar S. Viability of Azotobacter chroococcum IMB B-7836 and their influence on cucumber productivity. Analele Universitaţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2020; XXVII, Issue 2. P. 111–
 14. Білоконська О. М., Халеп Ю.М., Козар С.Ф. Економічна та енергетична ефективність бактеризації chroococcum 2.1 при вирощуванні огірка. Агроекологічний журнал. 2020. № 2. С. 69–76.

Сектор колекції корисних грунтових мікроорганізмів

Керівник – Воробей Юлія Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Avatar image
Avatar image

Воробей Юлія Олександрівна

Завідувач сектору колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Логоша Ольга Володимирівна

Молодший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Мудрицька Надія Олександрівна

Мікробіолог

Основні напрями досліджень:

 • поповнення фондів новими штамами, розширення видового різноманіття мікроорганізмів, що зберігаються в колекції;
 • гарантоване довгострокове зберігання мікроорганізмів;
 • ідентифікація штамів;
 • вивчення механізмів взаємодії мікроорганізмів з рослинами.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 08 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

08.00.02.07.Пк Пошук нових штамів бульбочкових бактерій малопоширених видів бобових рослин.

Основні розробки:

 1. виділено, досліджено і захищено патентами України нові високоефективні штами асоціативних і симбіотичних азотфіксувальних бактерій;
 2. досліджено життєздатність, морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів, що тривалий час зберігаються різними методами в колекції;
 3. удосконалено живильні середовища для культивування та зберігання колекційних штамів ризобій;
 4. досліджено особливості впливу на рослини мікроорганізмів, що зберігалися різними методами в колекції.

Перелік основних публікацій:

 1. Штам активних азотфіксувальних бактерій Azospirillum brasilense для інокуляції насіння пшениці ярої: пат. 105118 Україна, МПК C12N 1/20, О. В. Надкернична, Ю. О. Воробей, О. О. Шаховніна; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України; заявл. 07.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5
 2. Штам бактерій Rhizobium galegae для підвищення урожаю козлятника східного та поліпшення якості рослинної сировини: пат. 105942 Україна, МПК C12N 1/20, В. С. Воробей, Ю. О. Воробей, Т. М. Ковалевська; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України; заявл. 10.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 3. Воробей Ю.О., Воробей В. С., Пиріг О.В. Особливості взаємодії Rhizobium galegae з козлятником східним. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 9–17.
 4. Логоша О.В., Воробей Ю.О., Романова І.М., Усманова Т.О., Бушулян О.В. Новий штам Mesorhizobium sp.1 та його вплив на структурні показники врожаю нуту сорту Скарб. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 27. С. 40–44.
 5. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. Ефективність бактеризації
  насіння нуту сорту Скарб новим штамом Mesorhizobium ciceri. Вісник
  аграрної науки
  . 2019. Вип. 10. С. 32–36.
 6. Логоша О.В., Воробей Ю.О., Усманова Т.О. Характеристика властивостей бульбочкових бактерій нуту, поширених в агроценозах лісостепової та степової зон України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 21–28.
 7. Vorobei Y., Deriabin O., Usmanova T. Phenotypic and molecular characterization of nitrogen-fixing bacteria Azospirillum brasilense 137 capable to root colonization of spring wheat. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. Tom. XXVII, Issue: 2. 2020. P. 129–135.
 8. Логоша О.В., Воробей Ю.О., Халеп Ю.М. Економічна та біоенергетична ефективність бактеризації нуту штамом Mesorhizobium cicerі ND-64. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 64–71.
 9. Штам бульбочкових бактерій Mesorhizobium cicerі ND-64 (ІМВ-7835) для одержання бактеріального препарату під нут: пат. 141783 Україна. МПК С12N 1/02, C05F 11/08, О. В. Логоша, Ю. О. Воробей, Т. О. Усманова; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України; заявл. 21.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.
 10. Каталог культур мікроорганізмів [наук. редкол.: В.В. Волкогон, Ю.О. Воробей, О.В. Надкернична]. Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2015. 48 с.
 11. Методичні рекомендації «Наукові основи створення штучних симбіозів діазотрофів зі злаковими і бобовими культурами [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Крутило Д. В. та ін.]. Чернігів, 2015. 58 с.
 12. Методи виділення бактерій роду Azospirillum з кореневої зони рослин : науково-практичні рекомендації. Ю. О. Воробей, І. М. Романова, Т.О. Усманова. Чернігів, 2018. 30 с.
 13. Vorobei Y., Lohosha О. Dynamics of formation and functioning of legume-rhizobial symbiosis Mesorhizobium ciceri-Cicer arietinum (variety Pam’iat’). Australasian Journal of Agricultural Engineering. January 2021, P. 129–136.
 14. Vorobei Y., Lohosha О., Usmanova T. Mesorhizobium cicerі ND-64 – highly efficient symbiont of chickpea plants, cultivated in Polissia and Steppe zone of Ukraine. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. Tom. XXVIII, Issue: 1. 2021. P. 55–58.