Лабораторія ґрунтової мікробіології

Лабораторія створена в 1997 році на базі лабораторії біологічного азоту спочатку як лабораторія біологічної трансформації азоту; з 2014 р. функціонує як лабораторія ґрунтової мікробіології. До 2010 р. лабораторію очолював д. с.-г н., професор, член-кореспондент НААН Віталій Васильович Волкогон, з 2010 р. – кандидат сільськогосподарських наук Світлана Борисівна Дімова.

 Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Дімова Світлана Борисівна

Завідувач лабораторії ґрунтової мікробіології, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Волкогон К.І.

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук, с. н. с.

Avatar image
Avatar image

Луценко Н.В.

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Штанько Н.П.

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Калита А.К.

Лаборант-мікробіолог

Сидоренко В. П.

Аспірант

Земська І.А.

Провідний мікробіолог

Основні напрями досліджень:

a)     обґрунтування необхідності гармонійного поєднання дії інтродукованих в агроценози мікроорганізмів і мінеральних добрив з метою оптимізації перебігу ґрунтових процесів та збільшення коефіцієнтів засвоєння біогенних елементів сільськогосподарськими культурами;

b)    ‪оптимізація взаємодії мікроорганізмів та фітогормонів при утворенні рослинно-мікробних асоціацій та розробка технології виготовлення комплексних мікробних препаратів землеудобрювальної дії на основі високоефективних мікроорганізмів та оптимальної для рослин кількості фітогормонів;

c)     ‪розробка технологій керованого біокомпостування органічної речовини за використання селекціонованих мікроорганізмів.

 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.02.01.Ф Дослідити направленість процесів біологічної трансформації азоту та вуглецю з чорнозему вилуженого за різних систем удобрення сільськогосподарських культур.

07.00.03.03.Ф Визначити направленість сукцесій мікробних угруповань при компостуванні органічної речовини за інтродукції селекціонованих штамів бактерій і мікроміцетів з метою формування потужних джерел агрономічно важливих мікроорганізмів.

07.00.01.09.П Дослідити спрямованість біологічних процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в чорноземі вилуженому за різних джерел органічної речовини та рівнів азотно-вуглецевого співвідношення.

Основні розробки:

 1. методологічні та методичні засади визначення фізіологічно (екологічно) доцільних доз мінерального азоту для культурних рослин за використання показників інтенсивності біологічної трансформації азоту в ґрунті;
 2. обґрунтування можливості збільшення фізіологічного оптимуму в сполуках біогенних елементів (і, відповідно, екологічно допустимої межі їх застосування) для сільськогосподарських культур за дії біологічних чинників впливу на продукційний процес культурних рослин;
 3. спосіб одержання біопрепаратів комплексної дії за поєднання активних штамів мікроорганізмів і оптимальної для розвитку рослин кількості фітогормонів;
 4. обґрунтування способу збільшення коефіцієнтів засвоєння діючої речовини з добрив за використання біологічних чинників впливу на розвиток рослин;
 5. біопрепарати Ризогумін (для сої і гороху) ТУ У 24.1-00497360-003:2007 посвідчення про державну реєстрацію А № 03698, Мікрогумін (для ячменю і гречки) ТУ У 24.1-00497360-007:2009, Біогран (для картоплі та низки овочевих культур) ТУ У 24.1-00497360-006:2009;
 6. спосіб керованого компостування органічної речовини, збагаченої фосфоритами, за участю селекціонованих мікроорганізмів;
 7. біокомпост Фосфогумін, збагачений розчинними формами фосфатів та фізіологічно активними речовинами;
 8. технологія біокомпостування органічної речовини на основі пташиного посліду за інтродукції асоціації Trichoderma harzianum 128;
 9. біоорганічне добриво Біоком-Т з високим вмістом агрономічно корисних мікроорганізмів.

Перелік публікацій:

 1. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / За наук. редакцією В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2010. – 464 с.
 2. Волкогон В.В. Біологічна меліорація ґрунтів. Традиційне і нове / Волкогон В.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 7–20.
 3. Засвоєння культурними рослинами поживних речовин за впливу мікробних препаратів / [В.В. Волкогон, О.М. Бердніков, С.Б. Дімова та ін.] // Вісник ХНАУ. – 2012. – № 3. – С. 84–89.
 4. Особенности процесса денитрификации в почвах под влиянием удобрений и микробных препаратов на основе азотфиксирующих бактерий / Волкогон В.В., Димова С.Б., Волкогон Е.И., Комок М.С. // Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи: зб. наук. праць (до 50-річчя від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН) – 2011. –– С. 148–155.
 5. Волкогон В.В. Рухомість фосфатів у кореневій зоні пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter / В.В. Волкогон, Л.М. Токмакова, А.О. Трепач // Вісник аграрної науки –– 2012. –– № 3. –– C. 13–16.
 6. Волкогон В.В. Шляхи активізації процесу асоціативної азотфіксації в агроценозах / Волкогон В.В., Скорик В.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. –– 2011. –– Вип. 14. –– С. 7–24.
 7. Вплив Pseudomonas putida 17 на накопичення фітогормонів у вермикомпості / Гаценко М.В., Волкогон М.В., Луценко Н.В., Волкогон В.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 82–89.
 8. Гаценко М.В. Технологічні особливості біокомпостування органічної речовини з українськими фосфоритами за участю Pseudomonas putida 17 / Гаценко М.В., Волкогон В.В., Луценко Н.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. –– 2011. –– Вип. 14. –– С. 41–46.
 9. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур: монографія / [Волкогон В.В., Заришняк А.С., Гриник І.В. та ін.]; за наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2011. – 156 с.
 10. Комок М.С. Фізіологічно активні речовини як фактор активізації азотфіксувальних симбіозів та азотного обміну сої / Комок М.С. // Сільськогосподарська мікробіологія. –– 2011. –– Вип. 14. –– С. 49–63.
 11. Пат. 97198 Україна, МПК (2011.01) С05F15/00, С05F17/00, С05F3/00, С05F11/00, С05F11/08 (2006.01), С05B15/00. Біоорганічне добриво «Фосфогумін» /Волкогон В.В., Гаценко М.В, Луценко Н.В.; заявник і патентовласник Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. –– № а 2010 12767; заявл. 28.10.10; опубл. 10.01.12, Бюл. №1.
 12. Пат. 98052 Україна, МПК (2012.01) С12N 1/20 (2006/01), C05F 15/00, C05F 17/00, C12R 1/40 (2006.04). Штам бактерій Pseudomonas putida для одержання біоорганічного добрива /Гаценко М.В, Луценко Н.В., Волкогон В.В.; заявник і патентовласник Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. –– № а 2010 12764; заявл. 28.10.10; опубл. 10.04.12, Бюл. №7.
 13. Чучвага І.Г. Вплив мінеральних добрив та іноляції на продуктивність жита озимого і якість продукції / І.Г. Чучвага, К.І. Волкогон // Агропромислове виробництво Полісся. – 2011. – Спецвипуск. –– С.95–98.
 14. Волкогон В.В. Биологическая трансформация азота. Направленность процессов при различных уровнях удобрения сельскохозяйственных культур / Волкогон В.В. – Palmarium Academic publishing, 2013. – 116 c.
 15. Цикл азоту в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи / Мілютенко Т.Б., Шерстобоєва О.В., Волкогон В.В., Бердніков О.М. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 88–94.
 16. Чучвага І.Г. Екологічно доцільні дози мінерального азоту для вирощування жита озимого / Чучвага І.Г., Волкогон К.І. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 75–79.
 17. Волкогон К.І. Розвиток мікроорганізмів азотного циклу в ризосфері озимої пшениці під впливом мінеральних добрив та бактеріальних препаратів / Волкогон К.І. // Агроекологічний журнал. – 2013.– № 3. – С. 95–101.
 18. Волкогон В.В. Лізиметричні дослідження ефективності взаємодії мінеральних добрив і Діазобактерину при вирощуванні жита озимого / В.В. Волкогон, І.Г. Чучвага, К.І. Волкогон // Вісник Харківського НАУ. – 2013. – № 1. – С. 105–109.
 19. Дімова С.Б. Фітогормони – продукти життєдіяльності мікроорганізмів. Методи визначення / С.Б. Дімова // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2013. – Вип. 18. – С. 159–185.
 20. Направленість біологічних процесів у кореневій зоні рослин картоплі за дії добрив та біопрепарату / [В.В. Волкогон, М.А. Журба, С.Б. Дімова, Л.М. Токмакова та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014.– Вип. 19. – С. 3–10.
 21. Пирог А.В. Оптимизация содержания физиологически активных веществ в инокулянте для зернобобових культур / А.В. Пирог, В.В. Волкогон, М.С. Комок // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 7(117). – С. 21–25.
 22. Журба М.А. Влияние удобрений и биологического препарата «Ризогумин» на активность азотфиксации и эмиссию N2O в агроценозах с горохом / М.А. Журба, В.В. Волкогон // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 8 (118).–С. 19–25.
 23. Волкогон В.В. Вплив фітогормонального навантаження на активність симбіотичної взаємодії та азотний обмін рослин сої / В.В. Волкогон, М.С. Комок, С.Б. Дімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2014. – № 3(60). – С. 102–106.
 24. Журба М.А. Активність азотфіксації та емісія N2O в агроценозах гороху за дії добрив та передпосівної бактеризації / М.А. Журба, В.В. Волкогон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2014. – № 3(60). – С. 75–79.
 25. Чучвага І.Г.Процеси біологічної трансформації азоту за дії біотичних та абіотичних факторів / І.Г. Чучвага, В.В. Волкогон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2014. – № 3(60). – С. 175–180.
 26. Гаценко М.В. Компостування органічної речовини. Мікробіологічні аспекти / М.В. Гаценко // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 19. – С. 11–20.
 27. Дімова С.Б. Вплив фітогормонів на активність азотфіксації в кореневій зоні жита озимого / С.Б. Дімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2014. – № 3(60). – С. 175–180.
 28. Журба М.А. Вплив добрив та біологічного препарату Біограну на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування картоплі / М.А. Журба, Л.В. Потапенко // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 20. – С. 3–6.
 29. Сукцесії мікроорганізмів у процесі компостування курячого посліду / М.В. М’ягка, С.М. Деркач, В.В. Волкогон, Н.В. Луценко // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 20. – С. 41–48.
 30. Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення / Шерстобоєва О.В., Волкогон В.В., Бердніков О.М., Мілютенко Т.Б. // Вісник аграрної науки. – 2015. − № 7. – С. 16−21.
 31. Халеп Ю.М. Прогнозування удобрювального потенціалу в моделях органічного виробництва / Халеп Ю.М., Волкогон В.В., Москаленко А.М. // Вісник аграрної науки. – 2015. − № 8. – С. 45−49.
 32. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 33. Phosphate Nutrition and Yield of Winter Wheat Under the Influence of Fertilizers and Polimiksobakteryn / V.V. Volkohon, L.M. Tokmakova, P.V. Kovpak, A.O. Trepach, O.P. Lepeha // Agricultural Science and Practice. – 2015. − № 2. – Р. 3−8.