Лабораторія ґрунтової мікробіології

Керівник – Дімова Світлана Борисівна, кандидат сільськогосподарських наук.

Лабораторія створена в 1997 році на базі лабораторії біологічного азоту спочатку як лабораторія біологічної трансформації азоту; з 2014 р. функціонує як лабораторія ґрунтової мікробіології. До 2010 р. лабораторію очолював д. с.-г н., професор, академік НААН Віталій Васильович Волкогон, з 2010 р. – кандидат сільськогосподарських наук Дімова Світлана Борисівна.

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Дімова Світлана Борисівна

Завідувач лабораторії ґрунтової мікробіології, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Волкогон Катерина Іванівна

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук, с. н. с.

Avatar image
Avatar image

Луценко Надія Василівна

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Штанько Надія Петрівна

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Земська Ірина Анатоліївна

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Калита Алла Костянтинівна

Лаборант-мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Сидоренко Василь Павлович

Аспірант

Основні напрями досліджень:

 • обґрунтування необхідності гармонійного поєднання дії інтродукованих в агроценози мікроорганізмів і мінеральних добрив з метою оптимізації перебігу ґрунтових процесів та збільшення коефіцієнтів засвоєння біогенних елементів сільськогосподарськими культурами;
 • ‪оптимізація взаємодії мікроорганізмів та фітогормонів при утворенні рослинно-мікробних асоціацій та розробка технології виготовлення комплексних мікробних препаратів землеудобрювальної дії на основі високоефективних мікроорганізмів та оптимальної для рослин кількості фітогормонів;
 • розробка технологій керованого біокомпостування органічної речовини за використання селекціонованих мікроорганізмів.

 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 08 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

08.00.01.01.Ф Дослідження особливостей перебігу біологічних процесів трансформації органічної речовини та сполук азоту в ґрунті за моделювання різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення;

08.00.02.05.Ф Дослідження особливостей взаємодії трофічно взаємозалежних мікроорганізмів за їх інтродукції до компостованого органічного субстрату».

Основні розробки:

 1. Спосіб виготовлення мікробних препаратів з оптимізованим вмістом фітогормонів: пат. 105726 Україна. МПК C21C 7/06, C21C 5/28, C21C 5/30, C21C 5/32, В. В. Волкогон, С. Б. Дімова, М. С. Комок, К. І. Волкогон; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № a201304977; заявл. 04.2013; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7.
 2. Біоорганічне добриво: пат. 113809 Україна. МПК C05F 15/00, C05F 11/02, C05F 11/08, C05F 17/00, C12R 1/885, В. В. Волкогон, С. М. Деркач, С. Б. Дімова, М.В. М’ягка та ін.; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № a201512845; заявл. 25.12.2015; опубл. 10.03.2017, Бюл. №5.
 3. Асоціація грибів Trichoderma harsianum для одержання біоорганічного добрива: пат. 114247 Україна, МПК C12N 1/14, C12R 1/88, C05F 17/00, С. М. Деркач, В. В. Волкогон, С. Б. Дімова та ін.; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № a201511528; заявл. 23.11.2015; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9.
 4. Спосіб визначення спрямованості процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в ґрунтах агроценозів: пат. 119297 Україна. МПК G01N 33/24, В. В. Волкогон, С. Б. Дімова, К. І. Волкогон та ін. заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № a201801650; заявл. 02.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. №10.
  Визначення спрямованості процесів мінералізації ↔ синтезу органічної речовини в агроценозах за біологічними показниками
 5. Визначення спрямованості процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в агроценозах за біологічними показниками.
 6. Мікробіологічні аспекти технології компостування органічної речовини на основі пташиного посліду за інтродукції мікроміцета Trichoderma harsianum PD3 (Rifai).
  Мікробіологічні аспекти технології компостування органічної речовини на основі пташиного посліду за інтродукції мікроміцета Trichoderma harzianum PD3

Перелік основних публікацій:

 1. Volkogon V., Korotka I. G. The features the autotrophic and heterotrophic nitrification in the root zone of winter rye plants under the use of mineral fertilizers and Diazobacteryn. Сільськогосподарська мікробіологія. 2015. Вип. 21. С. 44-50.
 2. Волкогон В. В., Дімова С.Б., Волкогон К. І. та ін. Біологічні аспекти систем удобрення сільськогосподарських культур. Сільськогосподарська мікробіологія. 2015. Вип. 22. С. 13-28.
 3. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях / Науково-практичні рекомендації / за ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с. + 28 с. іл.
 4. Заришняк А. С., Пилипенко Л. А., Волкогон В. В. та ін. Обґрунтування екологічної доцільності систем удобрення сільськогосподарських культур за показниками біологічної трансформації азоту в ґрунті. Науково-методичні рекомендації. Київ, 2015. 43 с.
 5. Волкогон В. В., Дімова С. Б., М’ягка М. В. та ін. Біокомпостування пташиного посліду асоціацією грибів Trichoderma harzianum Вісник аграрної науки. 2016. № 11. С. 13-18.
 6. Volkogon V. V., Korotka I. G. Orientation of processes of biological nitrogen transformation in winter rye agroecosystems under different levels of fertilization background. Agriculture science and practice. 2016. Vol. 3, №3. P. 28-33.
 7. Волкогон В. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Горбань В. П. та ін. Біологічна трансформація азоту в агроценозах картоплі та продуктивність культури за органічного землеробства. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 3-8.
 8. Volkogon V. V., Moskalenko A. M., Dimova S. B., Zhurba M. A. et. al. The orientation of biological nitrogen transformation processes in soil under the organic production of agricultural products. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 25. С. 18-24.
 9. Волкогон В. В., Пиріг О. В., Британ Т. Ю. Спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому при вирощуванні ячменю ярого за різних видів і норм добрив. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 26. С. 3-11.
 10. Volkogon V. V., Miahka M. V., Derkach S. M., Dimova S. B. et al. Microbial successions at chicken manure composting with cellulolytic microorganisms. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 26. С. 24-28.
 11. Волкогон В. В., Деркач С. М., Дімова С. Б., М’ягка М. В. та ін. Біокомпостування органічного субстрату на основі пташиного посліду за інтродукції Trichoderma harsianum Агроекологічний журнал. 2018. №1. С. 108-114.
 12. Волкогон В. В., Пиріг О. В., Британ Т. Ю. Спрямованість ґрунтово-мікробіологічних процесів за впливу органічних і мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. 2018. №6. С. 5-11.
 13. Волкогон В. В. Мікробіологічна трансформація сполук азоту в ґрунтах агроценозів: монографія. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2017. 192 с.
 14. Волкогон В. В., Британ Т. Ю., Пиріг О. В. Розвиток мікроорганізмів та спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому за моделювання дефіциту свіжої органічної речовини та впливу мінерального азоту. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 3-13.
 15. Volkogon V. V., Pyrig O. V., Volkohon K. I., Dimova S. B. Methodological aspects of determining the processes of organic matter mineralization↔synthesis in croplands. sci. pract. 2019; 6(1): 3-9.
 16. Волкогон В. В., М’ягка М. В., Дімова С. Б. та ін. Вплив інтродукції целюлозолітичних мікроорганізмів на мікробіоценоз в умовах компостування курячого посліду. Вісник аграрної науки. 2019. №5. С. 53-61.
 17. Волкогон В. В., Москаленко А. М., Дімова С. Б. та ін. Мікробні препарати в технологіях вирощування сільськогосподарських культур як чинник регулювання активності процесу денітрифікації. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 3-9.
 18. Derkach S., Volkogon V. V., Horban V. P. Exogenous physiologically active substances of Trichoderma harzianum 128 and their synthesis while introduction of micromycetes into composted substrate. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 37-43.
 19. Волкогон В. В. Бердніков О. М., Лопушняк В. І. Екологічні аспекти удобрення сільськогосподарських культур. Монографія: Аграрна наука, 2019. 264 с.
 20. Волкогон В. В., Москаленко А. М., Дімова С. Б. та ін. Оптимізація біологічних процесів трансформації органічної речовини у чорноземі вилуженому. Вісник аграрної науки. 2019. №11. С. 5-12.
 21. Волкогон В. В. Дімова С. Б., Волкогон К. І. та ін. Оптимізація азотного мінерального удобрення сільськогосподарських культур за показниками інтенсивності процесів азотфіксації та денітрифікації. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30. С. 3-10.
 22. Volkogon V. V., Pyrig O. V., Dimova S. B., Volkogon K. I. Focus of mineralization-synthesis processes of the organic matter in the leached chernozem while cultivating potatoes on different fertilization backgrounds. Agricultural Sciense and Practice. 2020. Vol. 7, № 1. P.40-48.
 23. Волкогон В. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Сидоренко В. П. Ефективність мікробних препаратів за різних систем удобрення сільськогосподарських культур. Вісник аграрної науки. 2020, №6 (807). С. 5-14.
 24. Заришняк А. С., Камінський В. Ф., Волкогон В. В., Москаленко А. М. та ін. Біологічні принципи оптимізації живлення сільськогосподарських культур. Науково-методичні рекомендації. Чернігів, 2020. 108 с.