В минулій публікації ми розглядали результати науково-дослідних робіт вчених-мікробіологів щодо впливу спільного застосування мікробних препаратів та мінеральних добрив на ріст і урожайність сільськогосподарських культур. В сучасних умовах не варто також забувати і за вплив різних агроприйомів на родючість самого ґрунту. У зв’язку з цим постійно актуалізується завдання більш глибокого вивчення впливу органічної речовини, мінеральних та органічних добрив, мікробних препаратів на формування потенційної та ефективної родючості ґрунту. Саме такими дослідженнями і займаються науковці лабораторії агрохімії і родючості ґрунтів Відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН. На протязі багаторічних досліджень нашими науковцями розроблена альтернативна система удобрення для дерново-підзолистого ґрунту, яка разом з інокуляцією насіння мікробними препаратами підвищує вміст мінеральних сполук азоту, фосфору і калію, зменшує втрати продуктивної вологи, знижує процеси мінералізації органічної речовини гумусу, зменшує втрати нітратного азоту, кальцію та магнію. І найголовніше – в результаті синергетичної дії вказаних факторів підвищується врожайність сільськогосподарських культур.
На перший погляд може здатися, що в умовах змін клімату такі тривалі дослідження втрачають актуальність. Але на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва довгострокові, стаціонарні досліди з вивчення систем удобрення набули особливого значення, оскільки дають змогу дослідити протягом кількох десятирічь динаміку впливу різних агроприйомів на родючість ґрунту, біологічні процеси, екологічний стан, вивчити кругообіг речовин в системі «ґрунт-добриво-рослина», що в свою чергу дозволяє нашим агровиробникам вести екологобезпече та прибуткове господарювання.