|

НАУКА ДЛЯ БЕЗПЕКИ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Країна: Україна

Дедлайн: 12 серпня 2021 р.

Веб-сайт: https://nrfu.org.ua/news/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursu-nauka-dlya-bezpeky-i-stalogo-rozvytku-ukrayiny/

 

Національним фондом досліджень України оголошується конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки і сталого розвитку України”.

Мета конкурсу: фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні, зокрема дослідження (розробки), пов’язані з: екологічною безпекою та антропогенним тиском, раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишнього середовища, продовольчою безпекою і створення сталих систем агровиробництва та переробки продуктів харчування.

Загальний обсяг фінансування – 500 млн. грн.

Терміни виконання проєктів 2022-2023 рр. та 2022-2024 рр.

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

– із терміном виконання в 2022-2023 рр. – 6,5 млн. грн. (3 млн. грн. у 2022 році та 3,5 млн. грн. у 2023 році);

– із терміном виконання в 2022-2024 рр. – 10 млн. грн. (3 млн. грн. у 2022 році, 3,5 млн. грн. у 2023 році та 3,5 млн. грн. у 2024 році);

Тематичні напрями конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із охороною здоров’я, забезпеченням біологічної, екологічної, продовольчої безпеки, інформаційної та соціальної безпеки, відповіді на виклики за умов природних та техногенних надзвичайних ситуацій, подолання медико-біологічних, психологічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19 та вирішення пов’язаних з цим юридичних питань.

Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та принаймні одному з тематичних напрямів конкурсу, а саме дослідження (розробки), пов’язані з:

– діагностикою, профілактикою, лікуванням, моделюванням, прогнозуванням і подоланням наслідків соціально значущих та соціально-небезпечних захворювань людини;

– екологічною безпекою та антропогенним тиском (в тому числі, хімічною, біологічною, радіоактивною та іншими кризами), раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишнього середовища; продовольчою безпекою і створенням сталих систем агровиробництва та переробки продуктів харчування;

– новими викликами безпеці людини за особливих умов: подоланням наслідків тимчасової окупації територій та їх ревіталізація; загрозою тероризму, енергетичною та кібернетичною безпекою.

До розгляду на конкурсі не приймаються роботи, зміст яких становить державну таємницю.

Загальний обсяг та основні відомості щодо порядку фінансування наукових досліджень і розробок (проєктів), що будуть відібрані за результатами конкурсу Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2022 р. становить до 150 млн. грн.

Умови і порядок фінансування проєктів залежать від розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для фінансування діяльності Національного фонду досліджень України (далі – Фонд).

Грант надається грантоотримувачу у розмірі повної або часткової вартості робіт, необхідних для реалізації проєкту

Фінансування у повному обсязі здійснюється у разі реалізації проєкту, який не фінансується з інших джерел.

Часткове фінансування здійснюється за умови реалізації проєкту, який одночасно фінансується з кількох джерел. У такому разі Фонд визначає конкретний обсяг частини робіт та розмір фінансової підтримки, яка надаватиметься Фондом для реалізації такого проєкту з урахуванням загальної кошторисної вартості реалізації проєкту та розміру фінансової підтримки, що надається з інших джерел.

За даним конкурсом грантові кошти Фонду можуть передбачатися за наступними статтями витрат:

1) Прямі витрати:

– оплата праці наукового керівника та виконавців проєкту;

– нарахування на оплату праці;

– матеріали, необхідні для виконання робіт, крім обладнання та устаткування;

– обладнання та устаткування;

– витрати на службові відрядження (у відповідності до чинних нормативно-правових актів);

2) Непрямі витрати. Загальний обсяг непрямих витрат (витрат, які прямо не пов’язані з проведення наукових досліджень і розробок (далі – НДР), але є необхідними для забезпечення повноцінного виконання НДР) не може перевищувати 15% від загального обсягу статті витрат «Прямі витрати». До таких витрат можуть входити:

– оплата комунальних витрат, пов’язаних з виконання НДР;

– оплата експлуатаційних витрат, пов’язаних з виконання НДР;

– оплата праці персоналу, зокрема, працівників фінансових служб, працівників юридичних служб тощо, які будуть задіяні в обслуговуванні договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки. Такі витрати можуть становити не більше 30% від загального обсягу статті витрат «Непрямі витрати».

3) Інші витрати (за необхідності) – витрати, які не знайшли відображення у вищезазначених статтях витрат, але є необхідними для проведення НДР, зокрема витрати на оплату послуг (крім комунальних). До даної статті витрат можуть входити: витрати на публікації, отримання патентів, перекладу, оренди наукового обладнання, витрати на доступ до баз даних, бібліотек та інше.

4) Витрати на виконання проєкту субвиконавцем (за необхідності) – витрати на проведення НДР, що не можуть бути виконані працівниками учасника конкурсу/виконавцями грантоотримувача або наявним обладнанням грантоотримувача, виконуються на договірній основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності. Загальний обсяг статті витрат «Витрати на виконання проєкту субвиконавцем/субвиконавцями» сумарно не може перевищувати 50 % від загальної вартості проєкту.

Витрати по всім статтям мають бути обґрунтованими.

Після завершення кожного з проміжних етапів реалізації проєкту, грантоотримувач подає Фонду наукові звіти про проміжні результати реалізації проєкту та фінансові звіти про використання бюджетних коштів, які є передумовою для прийняття рішення про продовження або припинення надання грантової підтримки проєкту.

Рішення про продовження або припинення надання грантової підтримки приймається науковою радою Фонду за поданням відповідної наукової ради секції Фонду.

За результатами виконання робіт та у строки, визначені в Договорі, грантоотримувач надсилає до Фонду:

– науковий звіт про проміжні результати реалізації Проєкту, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» – в електронному вигляді та в одному паперовому переплетеному примірнику;

– фінансовий звіт про використання бюджетних коштів – в електронному вигляді та в одному паперовому примірнику;

– іншу документацію, передбачену у Договорі, укладеному між Фондом та Грантоотримувачем.

Звіти розглядаються та схвалюються науковою радою Фонду. Схвалення цих документів науковою радою є підставою для підписання Акту про виконання проєкту.

Грантоотримувач також подає анотований звіт про виконану роботу в рамках реалізації проєкту, який разом зі звітом про використання бюджетних коштів у межах реалізації проєкту розміщується на офіційному веб-сайті Фонду протягом п’яти робочих днів після схвалення звітної документації науковою радою.

У межах усіх проєктів Фонду, в яких науковий керівник та будь-якого виконавця бере участь у відповідному році, максимальні розміри щомісячної оплати праці наукового керівника та кожного виконавця не можуть перевищувати 10 мінімальних заробітних плат в Україні, установлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата. У кошторисі проєкту має бути зазначено зайнятість (за місяцями) наукового керівника та кожного виконавця проєкту

У кінці календарного року Грантоотримувач надає науковий звіт про виконання проєкту та звіт про використання бюджетних коштів. Звіти розглядаються та затверджуються науковою радою Фонду.

За рахунок грантових коштів не можуть фінансуватися: витрати, не пов’язані безпосередньо з реалізацією проєкту (зокрема, оплата посередницьких послуг, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які не мають відношення до виконання проєкту); оплата товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання договору; витрати на утримання установ і організацій, у тому числі тих, що є учасниками проєкту.

Вимоги до учасників конкурсу.

 1. Загальні вимоги. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності. Подавати заявки на одержання грантової підтримки (заявка) мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 3 до 10 дослідників. Колектив може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж в одній заявці, поданій на цей конкурс. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену вище вимогу.

Науковим керівником проєкту має бути вчений, який працює за основним місцем роботи в установі/організації/підприємстві, що подає заявку на участь у конкурсі.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

Одна фізична особа не може бути представленою більше, ніж у двох проєктах, які є переможцями у конкурсах Фонду та фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду.

Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи.

Науковим керівником та виконавцем проєкту не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, члени комісії конкурсу та експерти, залучені до проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів за цим конкурсом, а також члени сімей зазначених осіб.

Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

 1. Науковим керівником проєкту з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки учений, який відповідає одночасно таким критеріям:
 • має науковий ступінь, отриманий чи визнаний в Україні;
 • має індекс Гірша не менше 5 (за Scopus) і є автором (чи співавтором) не менше 5 публікацій за період 2012–2021 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago. Кількість співавторів в кожній з представлених публікацій в галузі математики, природничих, технічних наук, біологічних, аграрних та медичних наук не повинна перевищувати 15 осіб.
 • ця інформація має бути чітко зазначена у заявці.
 • квартиль, до якого належить журнал, визначається за показником Scimago Journal & Country Rank (scimagojr.com) на момент публікації. Для публікацій, що надруковані у 2020 – 2021 рр., квартиль визначається за показником останнього року, за який цей квартиль є визначеним; якщо журнал має дві версії – електронну та паперову, а дати публікації в цих версіях відрізняються роком, то дата публікації встановлюється на користь автора заявки.

Особливості реалізації проєкту.

Під час виконання проєкту науковий керівник або виконавці проєкту можуть працювати в закордонних установах з отриманням грошової винагороди (компенсації) не більше трьох місяців сумарно на рік і в цей час не можуть отримувати заробітну плату або інші виплати з грантових коштів Фонду. При настанні таких обставин науковий керівник проєкту обов’язково інформує Фонд про терміни та умови такої роботи.

Проєкт, поданий для участі у конкурсі, не може бути одночасно поданий для участі в іншому конкурсі з метою отримання фінансування за рахунок бюджетних коштів, а також у разі, коли такий проєкт фінансується чи фінансувався за рахунок бюджетних коштів за результатами іншого конкурсу

У публікаціях, офіційних повідомленнях, в інформації для ЗМІ, у соцмережах, в інших відкритих джерелах та під час виступів на наукових заходах з метою презентації дослідження має зазначатися:

 • факт його фінансування Національним фондом досліджень України за кошти державного бюджету;
 • номер та назва проєкту.

Відбір проєктів здійснюється відповідно до процедури, визначеної у Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, схваленого рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України.

Процедура приймання (одержання), реєстрації та попереднього розгляду заявок

Документи подаються в електронній формі шляхом заповнення заявки на одержання грантової підтримки на офіційному веб-сайті Фонду (https://nrfu.org.ua) українською та англійською мовою (з використанням автоматизованої системи “Конкурси проєктів НФДУ”).

Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником конкурсу після закінчення терміну подання заявки не допускаються.

Для подання заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті Фонду. Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Учасник конкурсу має право відкликати заявку до закінчення кінцевого терміну її подання, про що науковий керівник проєкту повідомляє комісію конкурсу електронною поштою за адресою support@nrfu.org.ua

Попередній розгляд заявки стосовно відповідності вимогам щодо її оформлення, повноти та достовірності поданих відомостей здійснюється комісією конкурсу (за організаційно-технічної підтримки дирекції Фонду) протягом 5 (п’яти) робочих днів після закінчення терміну подання заявок.

Заявка також може бути відхилена при попередньому розгляді на підставі її невідповідності тематичному напряму та меті конкурсу.

Підстави для відхилення заявки за формальними ознаками:

 • Невідповідність поданого проєкту меті, тематиці чи умовам конкурсу (обґрунтування такої відповідності має бути надано в тексті заявки).
 • Невідповідність поданої учасником конкурсу заявки формі, яка передбачена умовами конкурсу.
 • Учасником конкурсу подано неповний пакет документів або обсяг документів перевищує встановлені вимоги.
 • У заявці відсутня передбачена умовами конкурсу обов’язкова інформація.
 • Учасником конкурсу подано недостовірну інформацію.
 • Керівник та/або виконавець проєкту представлений більше ніж в одній заявці, поданій на конкурс.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою:

 • Заявка на одержання грантової підтримки подається в електронному вигляді (українською та англійською мовами) і завіряється електронним цифровим підписом наукового керівника проєкту.
 • Згода авторів проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет виконавця з використанням електронного цифрового підпису)
 • Згода керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою)
 • Згода керівника організації-субвиконавця на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою)
 • Довідка (українською мовою) з місця роботи наукового керівника проєкту із зазначенням, що керівник проєкту працює за основним місцем роботи в організації/установі/підприємстві, від імені якої подається заявка (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF)
 • Заява за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (українською мовою)

*На момент підписання Договорів з переможцями конкурсу зазначені документи мають надаватись до Фонду у паперовому вигляді (оригінали, засвідчені підписами та печатками).

Строки подачі та розгляду заявок:

Дата та час початку подання заявок: 14.07.2021, 00:01 за київським часом.

Дата та час завершення подання заявок: 12.08.2021, 23:59 за київським часом.

Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 01.12.2021.

Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті та включає:

1) рішення наукової ради Фонду про затвердження результатів конкурсу;

2) перелік проєктів, рекомендованих до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду;

3) обсяги фінансування проєктів, рекомендованих до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду;

4) рейтинговий список проєктів із зазначенням балів, отриманих кожним проєктом.

Учасникам конкурсу надсилається електронною поштою текстове обґрунтування оцінок, отриманих проєктом за результатами наукової і науково-технічної експертизи.

Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту між Фондом і переможцем конкурсу укладається договір про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, в якому визначаються всі необхідні умови для реалізації проєкту, у тому числі щодо відповідальності Грантоотримувача та застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання ним своїх зобов’язань.

Строк укладання Договору не повинен перевищувати 30 календарних днів з моменту ухвалення рішення про надання гранту. Якщо у зазначений строк з вини переможця Договір між ним і Фондом не буде укладено, вважається, що переможець відмовився від подальшої реалізації проєкту.

Після завершення реалізації проєкту Грантоотримувач подає Фонду заключний звіт про реалізацію проєкту. Інформація про результати реалізації проєкту разом із заключним звітом та звітом про використання бюджетних коштів в рамках реалізації проєкту розміщується на офіційному веб-сайті Фонду протягом п’яти робочих днів.

Наукову і науково-технічну експертизу проєкту, поданого на конкурс “Наука для безпеки і сталого розвитку України”, здійснюють 3 експерти.

Контактна інформація щодо подання проєктів із біології, медицини і аграрних наук:

Відділ грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів управління грантового забезпечення lifesci.2021.01@nrfu.org.ua

Телефон для довідок: +(38) 044 298 16 29

Із питань технічної підтримки, будь ласка, звертайтеся на ел. адресу support@nrfu.org.ua

Електронна пошта для довідок – nrfu@nrfu.org.ua

Веб-сайт: https://nrfu.org.ua/

Поштова адреса: 01001 м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1