Своєрідним проміжним підсумком виконання науково-дослідних робіт впродовж року є оцінка результатів за перше півріччя. Однією із її складових є приймання дослідів методичною комісією. В Інституті традиційно цей захід проводиться наприкінці червня. Так і в поточному році 25-56 червня комісія оцінювала стан польових та дрібноділянкових дослідів в підрозділах Інституту в м. Чернігові та с. Прогрес Козелецького району (відділ наукового забезпечення АПВ). Всього ж в поточному році науковці Інституту проводять дослідження за 15 фундаментальними, 8 прикладними та 1 пошуковим завданнями.

1. Співробітники лабораторії ґрунтової мікробіології проводять дослідження за завданням 07.00.02.01.Ф Дослідити направленість процесів біологічної трансформації азоту та вуглецю в чорноземі вилуженому за різних систем удобрення сільськогосподарських культур в умовах польового стаціонарного досліду на чорноземі вилуженому (короткоротаційна сівозміна) за використання шести різних систем удобрення сільськогосподарських культур (органічна, мінеральні невисока, середня та інтенсивна, а також органо-мінеральна). Дослідження дозволять обґрунтувати рівні удобрення, які характеризуються мінімальними втратами газоподібних сполук азоту і вуглецю з ґрунту.

Будуть отримані нові знання щодо значення мікробіологічних показників стану ґрунту як індикатора доцільності застосування систем удобрення сільськогосподарських культур. На основі отриманих даних (продуктивність агроценозів, напруженість процесів біологічної трансформації азоту в ґрунті та показники акумуляції вуглецю) буде обґрунтовано принципи оптимізації систем удобрення сільськогосподарських культур, які знайдуть відображення у науково-методичних рекомендаціях. Принципи екологічного обґрунтування систем удобрення сільськогосподарських культур будуть запропоновані як складова курсу «Системи удобрення сільськогосподарських культур» в аграрних університетах і рекомендовані для використання у виробництві.

2. Останнім часом прояви деградаційних процесів орних ґрунтів в Україні набувають поширення. Знижується вміст гумусу в ґрунтах, погіршуються їх фізико-хімічні та біологічні характеристики. Окремі питання відтворення родючості ґрунтів сьогодні вирішуються співробітниками лабораторії ґрунтової мікробіології у рамках завдання 07.00.01.07.П Дослідити спрямованість біологічних процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в чорноземі вилуженому за різних джерел органічної речовини та рівнів азотно-вуглецевого співвідношення.

Як відомо, в основі відтворення родючості ґрунтів знаходяться мікробіологічні процеси деструкції свіжої органічної речовини, що надходить до ґрунту, і наступного синтезу високомолекулярних гумусових сполук. Оптимізувати перебіг біологічної трансформації органічної речовини можна за врахування кількісних і якісних характеристик органічної речовини, що надходить до ґрунту (гній, зелене добриво, солома, поєднання сидеральної маси з соломою тощо), і спрямованості формування специфічних угруповань мікроорганізмів ґрунту при оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення (шляхом застосування відповідної кількості добрив). Як основний інструментарій у дослідженнях використовується  нова, розроблена в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, методика визначення індексів мінералізації-синтезу органічної речовини, що базується на газохроматографічному визначенні емісійного співвідношення N-N2O/C-CO2.

Метою досліджень є обґрунтування спрямованості біологічних процесів мінералізації-синтезу в ґрунті за використання різних джерел органічної речовини та рівнів азотно-вуглецевого співвідношення.

Дослідження проводяться в умовах польового стаціонарного досліду на чорноземі вилуженому (короткоротаційна сівозміна) за використання тринадцяти різних систем удобрення чотирьох сільськогосподарських культур та передбачають вирішення наступних завдань:

– визначити емісійне співвідношення N-N2O / С-CO2 залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур.

– дослідити у польовому стаціонарному досліді спрямованість процесів мінералізації-синтезу органічної речовини за різних систем удобрення сільськогосподарських культур.

– провести розрахунки надходження карбону і нітрогену в ґрунт залежно від удобрення сільськогосподарських культур.

В результаті досліджень буде запропоновано способи оптимізації мікробіологічних процесів деструкції свіжої органічної речовини та гумусоутворення в чорноземі вилуженому, що дозволить моделювати способи розширеного відтворення родючості ґрунту.