Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України оголошує набір до аспірантури на 2019 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії за галуззю знань 20 – Аграрні науки та продовольство зі спеціальності

201 –  Агрономія (спеціалізація: сільськогосподарська мікробіологія)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України  (за умови, що вступник третій рівень вищої освіти  за кошти держбюджету здобуває вперше);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Іногороднім надається гуртожиток.

Вступники до аспірантури Інституту подають такі документи:

– заяву на ім’я директора наукової установи;

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– 2 фотокартки 3×4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2

(за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

Документи приймаються з 23 липня до 20 серпня 2019 р включно.

 

Довідки за телефоном (04622) 3-17-49.

Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97