|

Освітня діяльність

1. Освітньо-наукова програма

 

Освітньо-наукова програма Сільськогосподарська мікробіологія

Навчальний план ОНП Сільськогосподарська мікробіологія

Розклад занять для аспірантів першого року навчання з 04.03.2024

Розклад занять для аспірантів другого року навчання з 04.03.2024

Перелік здобувачів із зазначенням тем дисертаційних робіт та їх наукових керівників

 

2. Силабуси

 

Сучасні теорії пізнання

Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні

Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи

Наукові основи сучасного аграрного виробництва

Роль мікроорганізмів у функціонуванні агроекосистем

Рослинно-мікробні взаємодії

Застосування мікробних препаратів в рослинництві

Технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Сільськогосподарська мікологія

Мікробіометод в технологіях аграрного виробництва

 

3. Робочі програми

 

Робоча програма навчальної дисципліни Мікробіометод в технологіях аграрного виробництва

Робоча програма навчальної дисципліни Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи

Робоча програма навчальної дисципліни Сільськогосподарська мікологія

Робоча програма навчальної дисципліни Роль мікроорганізмів у функціонуванні агроекосистем

Робоча програма навчальної дисципліни Рослинно-мікробні взаємодії

Робоча програма навчальної дисципліни Технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Робоча програма навчальної дисципліни Застосування мікробних препаратів в рослинництві

Робоча програма навчальної дисципліни Наукові основи сучасного аграрного виробництва

 

4. Нормативні документи з освітньо-наукової діяльності

 

Ліцензія на освітню діяльність

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про іспити та заліки

Положення про вибірковість дисциплін

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про академічну доброчесність

Положення про підготовку доктора філософії

Положення про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Положення про освітньо-наукові програми  підготовки докторів філософії

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності

Положення про вчену раду

Положення про групу забезпечення якості організації освітнього процесу

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів

Положення про визначення, виплату та розміри стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти

Положення про раду молодих вчених

Кодекс безпечного освітнього середовища

Положення про навчально-педагогічну практику

Положення про психологічну службу

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальним домаганням

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Кодекс академічної доброчесності

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти

Положення про порядок розгляду звернень фізичних та юридичних осіб

Кодекс етики 

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих неформальній та інформальній освіті

Положення про порядок перезарахування результатів навчання

Положення про SILLABUS навчальних дисциплін, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про систему стимулювання розвитку викладацької майстерності

Положення про Раду работодавцiв

Положення про систему управління охороною праці

Положення про приймальну комісію

Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про аспірантуру

Положення про порядок проведення рейтингової оцінки наукових і науково-педагогічних працівників

 

5. Результати анкетування здобувачів вищої освіти

 

Результати анкетування 2020

Результати анкетування 2021

 

6. Проекти для обговорення

 

Проєкт Освітньо-наукової програми Сільськогосподарська мікробіологія на 2023-2024рр.

Проєкт Освітньо-наукової програми Сільськогосподарська мікробіологія на 2021-2022рр.

Пропозиції Мисника М.І. 2021р.

Пропозиції Лукача В.С. на ОНП 2021р.

Пропозиції Мисника М.І. 2020р.

Пропозиції Тихончука І.М. 2020

Проєкт Освітньо-наукової програми Сільськогосподарська мікробіологія

Рецензія-відгук на освітньо-наукову програму “Сільськогосподарська мікробіологія”

Рецензія-відгук на освітньо-наукову програму “Сільськогосподарська мікробіологія”

 

7. Акредитація освітньо-наукової програми

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми