|

Аспірантура

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України – єдина в Україні наукова установа, яка визначає основи науково-технічної політики, координує, організовує і проводить наукові дослідження у галузі сільськогосподарської мікробіології та сприяє впровадженню їх результатів у виробництво.

Підготовка наукових кадрів через аспірантуру при Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН розпочалася у 1998 році у відповідності до постанови Президії УААН, яка була перереєстрована Міністерством освіти та науки України у 2003 році.

У 2016 році Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України згідно з наказом МОН від 11.08.2016 року за № 966 отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні.

З 2016 року аспірантура при Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН готує наукові кадри для установ системи НААН у галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, зі спеціальності 201 – Агрономія, спеціалізації – Сільськогосподарська мікробіологія.

Великий внесок у підготовку наукових кадрів за час створення аспірантури зробили д.с.-г.н., професор, академік НААН Волкогон Віталій Васильович, д.б. н., професор Надкернична Олена Володимирівна, к.с.-г.н., с.н.с. Козар Сергій Федорович, к.с.-г.н., с.н.с Токмакова Любов Миколаївна, к.б.н., с.н.с. Ковалевська Тамара Михайлівна та інші науковці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, які допомагають реалізуватися молодим науковцям, передаючи їм свої знання та уміння.

Наукова молодь, що навчається в аспірантурі при Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН постійно підвищує свій освітній та професійний рівень: відвідує школи молодих вчених, бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, подає роботи на здобуття державних премій та стипендій.

Роботи наших молодих науковців відзначені стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених, премією Президії Національної академії аграрних наук України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», преміями ім. О. О. Берестецького та ім. М. В. Рево, грамотами та подяками.

Результати роботи аспірантів та молодих вчених висвітлюються у наукових виданнях України та інших країн.

Основні умови для зарахування до аспірантури

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією інституту за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Зарахування вступників до аспірантури відбувається на підставі рейтингу, що визначається на основі результатів оцінювання наукової доповіді (реферату) та двох вступних іспитів до аспірантури.

У тому випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається тому вступникові, який отримав найвищу оцінку за іспит зі спеціальності.

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

Форма проведення іспиту – усна, із конспективним заповненням листка відповіді.

Основні вимоги до Наукової доповіді (реферату)

Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Логічний виклад матеріалу з обраної теми, повнота викладення і послідовність, аналіз і зіставлення матеріалу з різних джерел, уникнення лише констатації матеріалу і фактів. Джерела інформації повинні включати як класичні праці, так і наукові публікації з періодичних видань (вітчизняних і зарубіжних), особливо за останні роки. Дозволяється використання інформації з Інтернету.

Оцінювання Наукової доповіді (з можливою її презентацією) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Вступні випробування до аспірантури

І. Вступний іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра відповідної спеціальності).

ІІ. Вступний іспит з іноземних мов (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Завідуюча аспірантурою – Кравченко Наталія Олександрівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник

Контактний телефон: +380501503534

E-mail: nat.probiotik@gmail.com