ПОВІДОМЛЕННЯ

про набір до аспірантури на 2016 р.

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України у 2016 році згідно з наказом МОН від 11.08.2016 року за № 966 отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні.

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва  оголошує прийом до аспірантури на денну форму навчання за спеціальністю 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією сільськогосподарська мікробіологія.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі ІСМАВ становить чотири роки. Підготовка в аспірантурі здійснюється за кошти державного бюджету України (за державним замовленням).

Вступники до  аспірантури подають такі  документи:

1. Заяву вступника в паперовій формі.

2. Особову картку з обліку кадрів (форма П-2 ДС) з вклеєною фотокарткою 3×4 (+ 1 фотокартку 3×4 додатково), завірену підписом та печаткою за останнім місцем роботи або навчання.

3. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи, де працював або працює вступник (за  наявності). Для осіб, які рекомендуються в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗу – витяг з протоколу засідання Вченої ради ВНЗу.

4. Автобіографію.

5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.

6. Копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (з додатком).

7. Список опублікованих наукових праць та винаходів або наукову доповідь (реферат) з обраної вступником наукової спеціальності.

8. Письмовий висновок передбачуваного наукового керівника.

9. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.

10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності).

11. Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

12. Усі документи оформляються українською мовою та подаються  у папці з зав’язками.

Паспорт, диплом магістра або спеціаліста подаються вступником особисто.

Граничний обсяг місць, що фінансується за кошти держбюджету на 2016 рік становить 3 місця.

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів — до « 25 » серпня 2016 року.

Вступні іспити — « 01 » вересня – «12» вересня 2016 року.

 

Контактна інформація Адреса: 14027, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97

Телефон: +38 (04622) 3-17-49

E-mail: isgm@ukrpost.ua