Відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва

Створено на базі Чернігівського інституту агропромислового виробництва НААН.

Начальником відділу є кандидат сільськогосподарських наук Олександр Васильович Єгоров.

Avatar image
Avatar image

Єгоров Олександр Васильович

 Начальник відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва, кандидат сільськогосподарських наук

Відділ включає 2 лабораторії: лабораторія агрохімії і родючості ґрунтів; лабораторія землеробства та насінництва.

 Лабораторія агрохімії і родючості ґрунтів

Лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук Людмила Вікторівна Потапенко.

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Потапенко Людмила Вікторівна

Завідувач лабораторії агрохімії і родючості ґрунтів, кандидат с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Горбаченко Надія Іванівна

Науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Риженко Наталія Іванівна

Лаборант

Дудка Раїса Олексіївна

Лаборант

Лутошкіна Ольга Іванівна

Лаборант

Основні напрями досліджень:

 • дослідження балансу біогенних елементів та водорозчинних форм гумусу в дерново-підзолистому ґрунті за моделювання різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення і спрямованості біологічних процесів трансформації органічної речовини;
 • розробка збалансованих систем удобрення з використанням органічної речовини різного походження та мікробних препаратів, що дозволять підвищити ефективну і потенційну родючість дерново-підзолистих ґрунтів.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН  08 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

08.00.01.02.Ф Дослідження особливостей вертикальної міграції сполук біогенних елементів та водорозчинних форм гумусу в дерново-підзолистому ґрунті за різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення в свіжій органічній речовині і спрямованості біологічних процесів її трансформації

08.00.01.03.Ф Дослідження впливу органічної речовини, мінеральних добрив та мікробних препаратів на формування родючості дерново-підзолистого ґрунту

Основні розробки :

 • система заходів, спрямованих на оптимізацію процесів формування родючості дерново-підзолистого ґрунту;
 • оптимізація застосування азотних добрив в підживлення культур з врахуванням режиму інфільтрації ґрунтової вологи;
 • модель системи удобрення, яка збалансована за спрямованістю процесів трансформації органічної речовини за вирощування культур короткоротаційної сівозміни на дерново-підзолистому ґрунті;
 • енергозберігаюча система удобрення на ґрунтах дерново-підзолистого типу з урахуванням міграції біогенних елементів та гумусових речовин;
 • еколого-агрохімічне обґрунтування альтернативних систем удобрення в зоні Полісся.

Перелік публікацій:

 1. Сидерати в сучасному землеробстві: науково-виробниче видання /І.А.Шувар, О.М. Бердніков та ін.; За ред. І.А. Шувара. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 156 с.
 2. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях /За ред. В.В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.
 3. Колообіг і баланс біогенних елементів та гумусовий стан дерново-підзолистих грунтів в аспекті біологізації землеробства (науково-методичні рекомендації)/ За ред. О.М. Берднікова, В.В. Волкогона. Чернігів, 2015. 32 с.
 4. Агроекологічна оцінка ефективності мікробних препаратів за показниками балансу азоту і фосфору (науково-методичні рекомендації) /В.В. Волкогон, О.М. Бердніков, Л.В. Потапенко, Л.М. Токмакова, О.В. Васильченко, Н.Д. Василюка. Чернігів, 2015. 28 с.
 5. Удосконалена технологія вирощування насіннєвої картоплі (науково-методичні рекомендації) /О.М. Бердніков, М.М. Доля, Л.В. Потапенко, В.Я. Харченко, Н.І. Горбаченко, М.А. Кризська. Чернігів, 2015. 36 с.
 6. Агроекологічні і біологічні аспекти вирощування цукроносних культур для виробництва біоетанолу (науково-методичні рекомендації) / Н.І. Горбаченко, Л.М. Скачок, О.М. Бердніков. Чернігів, 2015. 33 с.
 7. Шерстобоєва О.В., Волкогон В.В., Бердніков О.М., Мілютенко Т.Б. Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення. Вісник аграрної науки. 2015. №7. С. 16-21.
 8. Агроекологічні основи вирощування нових видів енергетичних рослин в умовах Полісся для виробництва твердого біопалива (науково-методичні рекомендації) / Л.М. Скачок, Н.І. Горбаченко, О.М. Бердніков. Чернігів, 2015. 27 с.
 9. Органічні добрива та комплексні гумінові біопрепарати, виготовлені за новітніми технологіями, для вирощування картоплі, овочевих і плодоягідних культур. Науково-практичні рекомендації / За заг. ред. В.В. Іванишина, І.А. Шувара. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 52 с.
 10. Системи удобрення сільськогосподарських кульур у землерорбстві початку ХХI століття / За ред. С.А. Балюка і М.М. Мірошниченка. К: Альфа-стевія, 2016. 400 с.
 11. Бердніков О.М. Мірошниченко М.М., Волкогон В.В., Потапенко Л.В., Чмель О.П., Тельцов В.О., Мілютенко Т.Б. Зміни якості та родючості грунту за різних рівнів біологізації землеробства у зоні Поліся / Теорія і практика грунтоохоронного моніторингу/ за наук. редакц. М.М. Мірошниченка. Х.:ФОП Бровін О.В., 2016. С. 122-154.
 12. Волкогон В.В., Бердніков О.М., Токмакова Л.М., Волкогон К.І., Потапенко Л.В., Журба М.А., Штанько Н.П., Луценко Н.В. Спрямованість процесів біологічної трансформації азоту в ризосферному грунті рослин картоплі за дії біотичних та абіотичних чинників удобрення культури. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 23. С. 3-9.
 13. Козар С.Ф., Євтушенко Т.А., Потапенко Л.В., Горбань В.П., Чмель О.П. Міграція сполук біогенних елементів за використання комплексних інокулянтів для сої. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24.С. 24-28.
 14. Скачок Л.М., Квак В.М. Комплексна оцінка вирощування біоенергетичних культур залежно від різних систем удобрення. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків. Вип 24.-2016.С. 86-93.
 15. Сидерація в технологіях сучасного землеробства: науково-виробниче видання/ За заг. ред. І.А. Шувара, М.В. Роїка. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 180 с.
 16. Мирошниченко Н.Н., Бердников А.М., Потапенко Л.В., Чмель Е.П., Пархоменко М.Н. Эколого-агрохимическая оценка дерново-подзолистых супесчаных почв украинского Полесья. Почвоведение и агрохимия. 2017. № 1(58). С. 199-209.
 17. Потапенко Л.В., Скачок Л.М. Горбаченко Н.І. Біологічна трансформація органічної речовини в дерново-підзолистому грунті за впливу систем удобрення та мікробних препаратів. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 26. С. 30-36.
 18. Волкогон В.В., Бердніков О.М., Токмакова Л.М., Ларченко І.В. Розвиток мікроорганізмів у ризосфері рослин вівса голозерного та врожайність культур за дії добрив і біопрепарату мікрогуміну. Вісник аграрної науки. 2017. С. 5-10.
 19. Ефективність систем удобрення з урахуванням особливостей гідротермічних умов у лівобережному Поліссі України/ Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак, О.М. Бердніков, Л.В. Потапенко. Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М.Гадзала, В.А.Сташука, А.М. Рокочинського. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Т.2.  С. 98-118.
 20. Потапенко Л.В., Скачок Л.М., Горбаченко Н.І. Економічна та енергетична ефективність різних систем удобрення за дії мікробних препаратів у короткоротаційній сівозміні. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 63-69.
 21. Скачок Л.М., Потапенко Л.В., Горбаченко Н.І. Вплив систем удобрення і мікробних препаратів на продуктивність міскантусу та проса лозовидного. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 70-76.
 22. Бердніков О.М., Потапенко Л.В., Дацько Л.В., Дацько М.О. Вплив систем удобрення на запаси сполук азоту в дерново-підзолистих грунтах. Вісник аграрної науки. 2019. № 6. С. 21-26.
 23. Скачок Л.М., Потапенко Л.В. Горбаченко Н.І. Агроекологічна ефективність елементів технології вирощування міскантусу на радіоактивно забруднених грунтах. Вісник аграрної науки. 2019. Вип. №9. С. 59-66.
 24. Потапенко Л.В., Скачок Л.М., Горбаченко Н.І. Вплив мікробних препаратів на баланс гумусу в дерново-підзолистому грунті. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 56-61.
 25. Екологічні аспекти систем удобрення сільськогосподарських культур / За ред. В.В. Волкогона. К.:Аграр. наука, 2019. 264 с.
 26. Потапенко Л.В., Скачок Л.М., Горбаченко Н.І. Шляхи підвищення ефективності довготривалого застосування різних систем удобрення у короткоротаційній сівозміні. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30. С. 39-45.
 27. Бердніков О.М., Волкогон В.В., Потапенко Л.В., Козар С.Ф. Агрохімічна оцінка ефективності біопрепаратів у вузькоспеціалізованій сівозміні. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 44-50.
 28. Бердніков О.М., Волкогон В.В., Мірошниченко М.М., Гриник І.В., Потапенко Л.В. Значення лізиметричних досліджень в еколого-агрохімічній оцінці аграрних технологій. Агроекологічний журнал. Вип. №1. С. 58-70.
 29. Закономірності формування оптимального поживного режиму дерново-підзолистого грунту в аспекті біологізації землеробства (науково-методичні рекомендації)/Л.В. Потапенко, Л.А. Янсе, Н.І. Горбаченко. Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2020. 29 с.
 30. Управління колообігом макро- мезо- і мікроелементів для забезпечення їх позитивного балансу в спеціалізованих сівозмінах на дерново-підзолистих грунтах Полісся (науково-методичні рекомендації) / Л.В. Потапенко, Н.І. Горбаченко. Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2020. 33с.
 31. Біоадаптивна технологія вирощування міскантусу на тверде паливо на забруднених територіях зони Полісся (науково-методичні рекомендації) / Л.М. Скачок, Л.В. Потапенко, Н.І. Горбаченко. Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2020. 30 с.
 32. Закономірності виносу біогенних елементів та продуктивності основних сільськогосподарських культур для забезпечення оптимального поживного режиму грунтів на меліорованих землях у зоні Полісся (науково-методичні рекомендації) / Л.М. Скачок, Л.В. Потапенко, Н.І. Горбаченко. Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2020. 32 с.
 33. Застосування агротехнічних прийомів з метою регулювання процесів трансформації органічної речовини в дерново-підзолистому грунті (науково-методичні рекомендації) / Л.В. Потапенко, Н.І. Горбаченко. Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2020. 29 с.

Лабораторія землеробства та насінництва

Лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук Бардаков Володимир Анатолійович.

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Бардаков Володимир Анатолійович

Завідувач лабораторії землеробства та насінництва відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва, канд. с.-г. наук

Avatar image
Avatar image

Жидок Наталія Павлівна

Молодший науковий співробітник

Бондаренко Алла Миколаївна

Лаборант

Avatar image
Avatar image

Сисоєва Тамара Єгорівна

Лаборант

Avatar image
Avatar image

Єгорова Ольга Василівна

Лаборант

Основні напрями досліджень:

 • створення нових адаптивних, високопродуктивних, ранньостиглих сортів кормового люпину стійких проти основних хвороб;
 • вивчення, ведення та поповнення колекції генофонду люпину, виділення джерел господарсько-цінних ознак люпину. 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 17 «Генетичні ресурси рослин»:

17.01.01.27.П Виділення та створення джерел господарсько-цінних ознак люпину для ефективного використання їх в селекції і оновлення існуючих колекцій

ПНД НААН 25 «Кормовиробництво»:

25.01.03.08.П Створення високопродуктивного, ранньостиглого сорту люпину вузьколистого зернового типу використання, адаптованого до умов Полісся та Лісостепу

Основні розробки:

Науковцями лабораторії створено і впроваджуються у виробництво 9 сортів кормового люпину:

 • Юліан (рік реєстрації – 2020), Локомотив (2017 р.) – люпин вузьколистий;
 • Рапсодія ( 2015 р.), Щедрий 50 (2009 р.), Либідь (2002 р.) – люпин білий;
 • Золотий купол (2020 р.), Ярило (2015р.), Прогресивний (2009 р.), Чернігівець (2001 р.) – люпин жовтий.

Сорт люпину білого Ювілей 100 проходить державне сортовипробування (заявка № 20197001 від 17.12.2020 року).

Створено та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (м. Харків) базову колекцію генофонду люпину (свідоцтво №11, від 17.11.2005р), яка включає 565 зразків з 23 країн світу, а також ознакову колекцію генофонду люпину (свідоцтво №57, від 23.12.2008р), до якої включено 178 сортозразків з 15 країн світу з високим, оптимальним або низьким проявом 8 господарсько-цінних ознак.

Технологія оптимального забезпечення ґрунтів Полісся органічною речовиною.
Технологія оптимального забезпечення ґрунтів Полісся органічною речовиною

Перелік публікацій:

  1. Бардаков В.А., Бардаков А.Г. Колекція генофонду люпину, як інструмент вивчення біологічного різноманіття культури. Посібник українського хлібороба: науково-практичний щорічник. Том 1. С. 279–282.
  2. Бардаков В.А., Бардаков А.Г. Порівняльна характеристика сортів люпину вузьколистого різного еколого-географічного походження в умовах лівобережного Полісся України. Корми і кормовиробництво. 2015. Вип. 80. С. 88–94.
  3. Пиріг О. В. Халеп Ю. М., Бардаков В. А. Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні люпину жовтого на фоні вірусного ураження/ Сільськогосподарська мікробіологія. 2015. Вип. 21. С. 52–59.
  4. Мiкробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.
  5. Рекомендації з проведення сівби озимих культур у господарствах Чернігівської області під урожай 2016 року / [Т.Б. Мілютенко, О.А. Щербатий, В.А. Бардаков та ін.]. Чернігів, 2015. 30 с.
  6. Бердніков О.М., Бардаков В.А., Скачок Л.М., Тельцов В.О. Пріоритети у вирощуванні озимих зернових культур під урожай 2016 року. Чернігівщина аграрна. 2015, №2. С.12-13.
  7. Бардаков В.А. Вивчення і використання генетичного потенціалу Lupinus luteus, L. albus, L. angustifolius для створення високопродуктивних сортів кормового люпину. Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 25-річчю національного генбанку рослин України (4–7 липня 2016 р.). К., 2016. С.156.
  8. Бардаков В.А., Бардаков А.Г., Жидок Н.П. Новий ранньостиглий, високопродуктивний сорт люпину жовтого. Аграрна наука виробництву. № 3. С. 15.
  9. Бардаков В.А., Бардаков А.Г., Жидок Н.П. Рапсодія – новий високопродуктивний сорт люпину білого. Аграрна наука виробництву. 2016. № 4. С. 20.
  10. Бардаков В.А. Нові та перспективні сорти кормового люпину селекції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. Чернігівщина аграрна. 2017. № 31. С. 9–11.
  11. Бардаков В.А., Бардаков А.Г. Новий перспективний сорт люпину вузьколистого Локомотив. Аграрна наука виробництву. 2017. № 4.
  12. Рекомендації з проведення сівби озимих культур у господарствах Чернігівської області під урожай 2018 року / [О.А. Щербатий, О.В. Єгоров, В.А. Бардаков та ін.]. Чернігів, 2017. 30 с.
  13. Бардаков В.А. Вивчення і використання генетичного потенціалу Lupinus luteus, L.albus, L.angustifolius для створення ефективного вихідного селекційного матеріалу та високопродуктивних сортів люпину. Вісник аграрної науки. 2018. №1. С. 54–58.
  14. Бардаков В.А. Новий перспективний сорт кормового люпину Золотий купол. Аграрна наука виробництву. 2018. № 2. С. 15.
  15. Бардаков В.А. Новий високопродуктивний, фузаріозостійкий сорт люпину жовтого Золотий купол. Корми і кормовий білок: тези доповідей X міжнародної наукової конференції (4-5 липня 2018 р.). Вінниця: Діло, 2018. С. 23-24.
  16. Бардаков В.А., Жидок Н.П., Сисоєва Т.Є., Скриннік Л.М. Каталог зразків люпину вузьколистого (lupinus angustifolius) за цінними господарськими ознаками з колекції інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. Чернігів, 2018. 18 с.
  17. Бардаков В.А. Значення зернобобових у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Чернігівщина аграрна. 2018. №33. С. 20–22.
  18. Єгоров О.В. Особливості агротехніки ярих зернових культур. Чернігівщина аграрна. 2018. №33. С. 10–13.
  19. Єгоров О.В., Жидок Н.П., Василюка Н.Д., Сівозміна як фактор раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Чернігівщина аграрна. 2018. №33. С. 14–19.
  20. Бардаков В.А. Новий високопродуктивний сорт люпину вузьколистого зернового типу використання. Корми і кормовий білок: тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції (28 жовтня 2019 р). Вінниця: Діло, 2019. С. 13.
  21. Бардаков В.А., Єгоров О.В., Дідух Л.М. Наукова спадщина Відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН. Чернігівщина аграрна. №37. С. 33–34.
  22. Бардаков В.А. Новий перспективний сорт люпину вузьколистого. Аграрна наука – виробництву. 2020. №1. С. 15.