Освітня складова підготовки докторів філософії починається з вивчення дисциплін загальної підготовки. Серед них такі компоненти як сучасні теорії пізнання, іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні, методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи та педагогічна майстерність.
Метою вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» є формування у здобувачів вищої освіти здатності до особистісного саморозвитку та самовдосконалення, актуалізації своїх потенційних можливостей і подальшої самореалізації, здатності до міжособистісної взаємодії та педагогічної діяльності. Основне завдання дисципліни – ознайомлення з педагогічною майстерністю викладача вищої школи; особливостями педагогічної техніки; майстерністю педагогічного спілкування; особливостями взаємодії викладача та аудиторії. Курс сфокусований на вивченні базових атрибутів педагогічної діяльності, рівнів розвитку педагогічної майстерності та її основних складових. Оскільки випускники третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти придатні до працевлаштування на педагогічних посадах, то особлива увага зосереджена на сфері педагогічної взаємодії, особливостях комунікативного процесу в педагогічній діяльності. Під час вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» здобувачі мають досягти результати навчання, передбачені освітньою програмою, а саме: розробляти і викладати в закладах вищої освіти фахові дисципліни агрономічного спрямування з використанням сучасних технологій навчання.
На лекції «Педагогічна майстерність, як мистецька дія» викладач Ірина Коротка розкрила принципи «Системи Станіславського», проаналізувала та узагальнила спільне та відмінне в діяльності актора і педагога, що дає можливість аспірантам сприймати і осмислювати матеріал, який вивчається і приходити до певних узагальнюючих висновків. Лекційний матеріал подається у вигляді розповіді та демонстрації презентації з використанням мультимедійного обладнання.