Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (14027, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 97; офіційний веб-сайт https://ismav.com.ua/ ; тел. (04622) 3-17-49, e-mail: isgmav@ukr.net ) оголошує конкурс на зайняття посади завідувача лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вчене звання з відповідного наукового напряму; не менше 10 років досвіду наукової, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; не менше 5 наукових та/або навчально-методичних праць, які опубліковані протягом останніх десяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Строк подання заяв – до 22 лютого 2021 р.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі на ім’я директора ІСМАВ НААН;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи надсилати на адресу: 14035, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Шевченка, буд. 97.

У разі подання не повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

 

Особа уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу Горбань Віра Петрівна, вчений секретар. Телефони для довідок: (04622) 3-70-15; 067-950-4092.